Vlada: Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja.

Predmetnom Odlukom daje se koncesija na pomorskom dobru trgovačkom društvu JTH Costabella d.o.o. u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci, te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja, a na vremensko razdoblje od 30 godina.

Površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju iznosi 20.031,00 ( od čega 2.108 m2 kopneni dio, a 17.923 m2  morski dio), a godišnja naknada za stalni dio iznosi 200.031,00 kn, dok procijenjena vrijednost promjenjivog dijela koncesijske naknade prema studiji gospodarske opravdanosti iznosi oko 129. 526,85 kn godišnje.

Ukupna vrijednost planirane investicije trgovačkog društva JTH Costabella d.o.o. iznosi 17.625.300,00 kn, a također planiraju zaposliti i 21 djelatnika.

Predmetnom Odlukom ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja Ugovora o koncesiji Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist RH- MPPI-a na iznos 881.265,00 kn, a što je 5 % od ukupne vrijednosti investicije, s rokom važenja garancije do 6 mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Ovlaštenik koncesije prije sklapanja ugovora  dužan je dostaviti ovjerene zadužnice na iznos 2 godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade , u ukupnom iznosu od 400.620,00 kn kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora.