Potpisivan Ugovor o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera

Photo nsl dtMMK-LUPOR 28-4_17.JPG
Danas je u Ministarstvu mora prometa i infrastrukture koncesionar KERMAS ISTRA d.o.o. potpisao Ugovor o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) „luka nautičkog turizma - Sveta Katarina“ na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) „luka 2“ na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera - „Otok Sv. Katarina - Monumenti“  i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja.

Ugovor o koncesiji se potpisuje temeljem ovlaštenja iz Odluke o dodjeli koncesije na rok od 50 godina, a u svrhu izgradnje dvije luke nautičkog turizma , te korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja u svrhu izgradnje hotelskog kompleksa, a sve procijenjene vrijednosti  preko 230 mln kuna.

Ova investicija osim same izgradnje sadrži i društveno - kulturni aspekt, a to je zaštita proglašenih kulturnih dobara na samoj lokaciji koja je u obuhvatu ove koncesije.

Realizacija cjelokupnog projekta, a koji će se realizirati u 4 etape prema izdanoj lokacijskoj dozvoli, očekuje se u travnju 2020.godine.

Na ovaj način Grad Pula, Istarska županija i Republika Hrvatska dobiti će novih 600 nautičkih vezova u moru, te do 1000 vezova na kopnu sa sadržajima na kopnu koji će pružiti uslugu najviše kategorije.

Također važnost ovog projekta je i u činjenici da njegovom implementacijom započinje prenamjena bivših vojnih zona u Gradu Puli i  pozicioniranje Pule na karte nautičko-turističke poželjne destinacije.