Na snagu stupila Konvencija o radu pomoraca 2006

Photo maritime_labour_konf.jpg
Dostojni uvjeti života i rada pomoraca kao i pošteno natjecanje i jednaki uvjeti brodara na svjetskom tržištu osigurani su današnjim stupanjem na snagu Konvencije o radu pomoraca iz 2006.godine.

Prema podacima Međunarodne organizacije rada, Konvenciju, koja se odnosi na sve pomorce ali i članove posade na brodu bez pomorskih zvanja, do sada je ratificiralo 48 država.

Konvencijom su obuhvaćeni gotovo svi aspekti života i rada pomoraca uključujući najnižu dob za ukrcaj, ugovore o radu, sate rada i odmora, plaće, godišnji odmori, repatrijacija (povratak pomoraca u mjesto prebivališta), medicinska skrb na brodu, korištenje ovlaštenih posrednika pri zapošljavanju, smještaj na brodu, hrana i posluživanje kao i zaštita na radu,  izbjegavanje nesreća i pravo na podnošenje prigovora pomoraca.

Osim što je Republika Hrvatska još prije četiri godine ratificirala Konvenciju, većina standarda Konvencije ugrađena je  u naše nacionalno zakonodavstvo i puno prije njenog stupanja na snagu.

Tako su u skladu s Konvencijom i hrvatskim zakonodavstvom svi hrvatski pomorci u međunarodnoj plovidbi bez obzira na zastavu broda na kojem plove, uključeni u hrvatski opći sustav obveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja uz plaćanje doprinosa pod povoljnijim uvjetima, a u porezni sustav uz mogućnost potpunog oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak.

Hrvatskim propisima, u koje je izričito ugrađeno načelo tripartitnosti, uređeno je posredovanje pri zapošljavanju pomoraca te je Ministarstvo do sada izdalo dopusnice za 38 posrednika.

Ujedno,  kako bi se omogućilo da zbog primjene zakonodavstva Europske unije hrvatski pomorci ne izgube konkurentnost na tržištu rada unutar Europske unije bilo je potrebno osigurati im mogućnost ostanka u hrvatskom sustavu socijalnog osiguranja. Takva mogućnost postoji putem domaćih pravnih osoba koje bi na sebe preuzele ulogu poslodavca.

Tako će od sada brodovi država stranke Konvencije morati imati posebne svjedodžbe kao dokaz poštivanja propisanih standarda, a u lukama država stranaka Konvencije ispunjavanje istih standarda tražit će se od svih brodova koji budu tamo uplovljavati bez obzira je li država zastave broda stranka Konvencije ili ne. U ovom trenutku u međunarodnoj plovidbi plovi oko 14 tisuća, a u nacionalnoj plovidbi oko 6 tisuća hrvatskih pomoraca.