Vlada RH: Usvojena Odluka o namjeri davanja koncesije za realizaciju turističkog projekta Kupari

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na donošenje obavijesti o namjeri davanja koncesije i dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Brašina u svrhu realizacije turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka.

Vlada će Odluku dati Hrvatskom saboru na glasovanje vezano uz raspisivanje natječaja i dodjelu koncesije, za koncesijsko razdoblje od 99 godina, a kako bi se u funkciju stavila trenutačno neperspektivna i zapuštena državna imovina.

Naime, sukladno članku 20. stavku 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koncesiju koja obuhvaća gradnju novih građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku, koja zahtijeva velika ulaganja, te kod koje se ukupni gospodarski učinci ne mogu ostvariti u roku od 50 godina, Vlada Republike Hrvatske daje na rok od preko 50 godina uz prethodnu suglasnost Hrvatskoga sabora.

Ukupna površina pomorskog dobra koja se želi dati u koncesiju, u okviru turističkog razvojnog projekta Kupari I, iznosi 78.831,64 m2, od čega je površina kopnenog dijela 32.545,51 m2, a površina akvatorija 46.286,12 m2. Unutar područja obuhvata, koje se daje u koncesiju, nalazi se luka otvorena za javni promet lokalnog značaja.

Podsjetimo, turistički razvojni projekt Kupari na lokaciji Kupari I. realizirat će se na dijelu kompleksa bivšeg vojnog odmarališta Kupari, na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, Općine Župa dubrovačka, nekretninama u suvlasništvu Republike Hrvatske te trećih osoba, a koje će se izvlastiti u korist Republike Hrvatske, te česticama zemljišta upisanim kao pomorsko dobro, a koje bi trebale biti predmetom koncesije u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže.