Plan razvoja nove Luke Sisak

Photo nsl UPL LK SK IPA III 8_12.jpg
Danas je u Sisku, u prostorijama Lučke kapetanije održan prvi sastanak vezan uz projekt Technical Assistance for Master Plan of the Sisak New Port, koji je predviđen Operativnim programom za promet 2007-2011 Program IPA / komponenta IIIa, u organizaciji Sektora unutarnje plovidbe Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Lučke uprave Sisak.

U vremenskom razdoblju od četrnaest mjeseci predviđena je izrada Master plana za razvoj nove luke Sisak, što uključuje analize troškova i koristi, studije izvedivosti, studije utjecaja na okoliš, te projektne aplikacije s ciljem kandidiranja projekta izgradnje lučke infrastrukture u Strukturne fondove EU.

Plan luke Sisak za srednjeročno razdoblje 2009-2016 temelji se na izradi planske dokumentacije za novu luku Sisak, te opremanje terminala za prekrcaj nafte i naftnih derivata Crnac u svrhu postizanja visokih standarda zaštite okoliša, posebice voda od onečišćenja s plovila i prilikom prekrcaja.

Projekt nove Luke Sisak predviđa izgradnju južno od naselja Crnac, na prostoru koji je dosadašnjom prostorno-planskom dokumentacijom bio i predviđen za tu namjenu, a Porojekt će obuhvatiti potpunu pripadajuću lučku infrastrukturu (zemljišne površine, pristanište, lučke ceste i željezničke kolosijeke) kao i lučku suprastrukturu (upravne zgrade, skladišta i silose).

Realizacija spomenutog projekta predstavlja dio koncepta u kojem bi šire područje luke bilo u funkciji distributivno-logističkog centra s ciljem funkcionalnog prometnog povezivanja industrijsko-gospodarskog područja Zagreba s rijekom Savom, i riječnim prometom.