Odluka o koncesiji za luku Gruž, suglasnosti za pripajanje društava HŽ-a i prijenos poslovnih udjela

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – „Marina Gruž“, na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika tvrtki Laguna trade d.o.o.

Donesena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti za provedbu statusne promjene – pripajanje društva HŽ Hrvatske željeznice holding d.o.o. društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. te Odluka o davanju suglasnosti na Ugovore o prijenosu poslovnih udjela između RH i HŽ Hrvatskih željeznica holding d.o.o. kojima se na Republiku Hrvatsku prenose poslovni udjeli u trgovačkim društvima HŽCargo d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o. i HŽ Putnički prijevoz d.o.o.