Vlada: Izmjena Odluke o koncesiji za luku Mandalina-Kuline

Photo VRH-ulaz.jpg
Izmjenom Odluke o davanju koncesije u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke Mandalina-Kuline,  izmijenjen je naziv ovlaštenika koncesije.  Novi naziv ovlaštenika koncesije umjesto Nautički centar Prgin-Marina, Mandalina d.o.o. Šibenik od sada je Marina Šibenik d. o.o..

Novom odlukom za 1615 četvornih metara povećan je kopneni dio luke koji se daje u koncesiju a sve zbog usklađivanja sa važećom prostorno planskom dokumentacijom Grada Šibenika. Ukupna površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju za luke posebne namjene-luke nautičkog turizma tako iznosi  159 289 četvornih metara, od čega je morski dio 129 240, a kopneni 30 049 četvornih metara.