Vlada donijela odluku o raspisu jedinstvenog natječaja za zakup zemljišta, rudarsku koncesiju i koncesiju za gospodarsko korištenje industrijske luke Podrola Rakalj

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici odbila ponude društava „San Sport“ i „Maškun“  za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – industrijske luke Podrola Rakalj i poništila postupak davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Podrola – Rakalj. Vlada je donijela zaključak o dovršetku sanacije eksploatacijskog polja tehničko - građevnog kamena „Podrola“ te zadužila Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, DUDI i Ured državne uprave Istarske županije da poduzmu radnje s ciljem raspisivanja jedinstvenog natječaja za zakup zemljišta za eksploatacijsko polje tehničko-građevnog kamena Podrola, za rudarsku koncesiju za dovršetak radova na sanaciji polja i koncesiju za gospodarsko korištenje industrijske luke. Jedinstveni natječaj raspisat će Vlada RH i to na rok koji ne može biti duži od 5 godina.

Ponuda društva Maškun odbija se jer je ponuditelj u svojoj Studiji gospodarske opravdanosti naveo da se unutar luke za lučke djelatnosti ne naplaćuje posebna naknada i da ne pružaju ostale usluge, te je naveo da prihode od poslovanja, a samim time i ponuđeni dio promjenjivog dijela koncesijske naknade isključivo temelji na prodajnoj cijeni kamena i njegovih agregata, a ne na prihodima koji bi trebali biti ostvareni na lučkom području obavljanjem lučkih djelatnosti, a što je i svrha i namjena same luke i koncesije. Ponuda društva „San Sport“ je odbijena jer ponuđeni iznosi iz jamstva banke i pisma namjere poslovne banke ne odgovaraju, odnosno niži su i u suprotnosti s visinama postotaka od ukupne vrijednosti investicije koji su bili propisani Obaviješću o namjeri davanja koncesije i dokumentacijom za nadmetanje.

Na predmetnoj lokaciji prostornim planovima planirana je luka posebne namjene – luka nautičkog turizma, te je odredbama tih planova industrijska luka utvrđena na ograničeni rok, a koji odgovara roku dovršenja sanacije kamenoloma. Sanacija je nemoguća bez korištenja luke posebne namjene.

Ministarstvo gospodarstva donijelo je odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije u svrhu sanacije kamenoloma. Odabrani je ponuditelj društvo „Maškun“, međutim, kako ono nije ispunilo uvjet o ishođenju koncesije za industrijsku luku do roka 31.12. 2014. Ministarstvo gospodarstvo je donijelo Rješenje kojim se ukida spomenuta odluka. Nekretnine na kojima se nalazi eksploatacijsko polje u vlasništvu je RH.  Stoga se ovim zaključkom zadužuju tijela nadležna za poduzimanje radnji za raspisivanje jedinstvenog natječaja za zakup zemljišta, rudarsku koncesiju za sanaciju kamenoloma i koncesiju za gospodarsko korištenje industrijske luke.