Vlada: Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Marina Kaštela

Photo Kastela_Marina.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojena je Odluka o koncesiji  pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Marina Kaštela, kojom se trgovačkom društvu Marina Kaštela d.o.o. dodjeljuje koncesija na pomorskom dobru, na rok od 30 godina (računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji), na način da se  obuhvaćaju dvije koncesije dodijeljene od strane Splitsko – dalmatinske županije u jednu jedinstvenu koncesiju, te se proširuje područje luke posebne namjene, a radi novih ulaganja na jedinstveno područje i dovršetka izgradnje luke.

Površina pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 211.527,00 m², od čega kopneni dio  iznosi 58.730,00 m², a morski  dio  152.797,00 m².
Koncesijska naknada propisana je u iznosu od 3 kn/m² za stalni  dio (odnosno 634.581,00 kn godišnje u 1 obroku)  i za promjenjivi dio naknade 2,5%  od ukupnog godišnjeg prihoda luke.

Društvo Marina Kaštela d.o.o. do sada je realiziralo oko 120.000.000,00 kuna izravnih ulaganja u sadržaje kojima luka danas raspolaže, te se, sukladno Studiji gospodarske opravdanosti završetka Marine Kaštela, planiraju daljnje investicije u iznosu od 90.000.000,00 kuna, od čega će se 40% financirati vlastitim sredstvima, a 60% kreditom.

Ulaganja su planirana u poslovni centar sa bazenom (15.000.000,00 kuna), jedriličarski klub (9.000.000,00 kuna), obalni zid (9.000.000,00 kuna), hangar (7.500.000,00kuna), travel lift (4.500.000,00 kuna) i ugostiteljstvo (45.000.000,00 kuna).

Radi se o velikoj investiciji koja će pozitivno utjecati kako na Grad Trogir tako i na cijelu regiju, a poticanje investicija svakako je jedan od najznačajnijih ciljeva Vlade RH.