Vlada: Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar br. 246/2015 o izmjenama i dopuni Odluke broj: 156/2014 od 24. veljače 2014. godine

Photo vijest24062015.png

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar br. 246/2015 o izmjenama i dopuni Odluke broj: 156/2014 od 24. veljače 2014. godine.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar br. 246/2015 o izmjenama i dopuni Odluke broj: 156/2014 od 24. veljače 2014. godine.

Usvojenom  Odlukom daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeće Lučke uprave Zadar kojom se mijenja i dopunjuje Odluka o produženju prvenstvene koncesije društvu Luka Zadar d.d. Zadar na način da se mijenja granica koncesioniranog područja prema moru, a s tim u vezi povisuje se iznos stalnog dijela naknade za koncesiju,  te se  uređuje formiranje zajedničkog Povjerenstva od tri člana, koje predstavlja  ad hoc tijelo koje bi se sastajalo u slučaju eventualnih sporova između Davatelja koncesije i Ovlaštenika koncesije, a u cilju postizanja sporazuma radi razrješenja nastalog spora.