U Zadru održan trodnevni godišnji seminar inspektora sigurnosti plovidbe

Photo nsl pmGS-INSPZD 15-12_16.jpg
godišnji nacionalni seminar inspektora sigurnosti plovidbe i hidro - građevinskih inspektora održavao se u Zadru od 14. do 16. prosinca, gdje su razmijenjena iskustva inspektora i raspravljeni svi aspekti obavljanja inspekcijskih pregleda.

Rad seminara pratio je i pomoćnik ministra, kap. Goran Šarin, koji je pozdravio sve prisutne, posebno je skrenuo pozornost na rad inspekcijskih službi.

Nakon uvodne riječi načelnika Sektora za inspekcijske poslove i tehničke standarde hrvatske flote kap. Joška Nikolića, nakon toga voditelji odjela za inspekcijske poslove lučkih kapetanija  podnijeli  su godišnja izvješća inspekcije sigurnosti plovidbe i  hidro - građevinske inspekcije kao i  izvješća inspekcijskih pregleda za vrijeme turističke sezone, te analize rezultata koncentrirane inspekcijske kampanje - CIC s posebnim naglaskom na nadzor prema odredbama MLC 2006 konvencije.  

Istaknuto je da su planom predviđeni poslovi inspekcije sigurnosti plovidbe za prošlu godinu ostvareni uglavnom u visokom postotku.

Utvrđeno je da je turistička sezona prošla uspješno i bez ljudskih žrtava, ali uz dosta materijalne štete, bez većih onečišćenja morskog okoliša.

Koncentrirana inspekcijska kampanja - CIC sa težištem na nadzoru poštivanja odredbi MLC konvencije, koja je prošla uspješno bez većih primjedbi.

Početak drugog dijela seminara započeo je izvješćem  kapetan Joška Nikolića o zaključcima s dvije sjednice IMO Odbora za pomorsku sigurnost  (Maritime Safety Commitee) koje su održane 11. - 20. svibnja 2016. i 21. - 25. studenog 2016. i osvrtom na prosudbu Priznate organizacije voditelja službe, Zlatka Košte.

U drugom dijelu dana kao i tijekom sljedećih dana obrađivane su razne teme kroz predavanja inspektora koji su pohađali međunarodne seminare osposobljavanja za pojedine kategorije inspekcije. Teme su bile sljedeće:
Specijalistički trening- pregled putničkih brodova Paris Mou,
Poseban trening za prosuditelje sustava upravljanja sigurnošću (ISM
prezentacija s 40. i 41. seminara PSC inspektora održanih u EMSI  u Lisabonu
prezentacija s 62. seminara PSC inspektora održanog u Helsinkiju
Prezentacija Priručnika Pariškog memoranduma
Izvješće sa 49. sastanka Komiteta Pariškog memoranduma
Izvješće sa seminara za nadzor sumpora u brodskom gorivu prema odredbama MARPOL-a
Izvješće sa seminara PSC inspektora u Francuskoj


Eksperti HRB-a prezentirali su sljedeće teme:
obvezni IMO instrumenti i njihove buduće izmjene koje se odnose na zaštitu , sigurnost i sprečavanje onečišćenja,
MARPOL konvencija , Knjiga o smeću, Upute za uzorkovanje na brodu za potvrđivanje sadržaja sumpora u gorivu i Sustav prikupljanja podataka za potrošnju goriva na brodovima
MSC 96 i MSC 97 zahtjevi koji stupaju na snagu 1.siječnja 2017.
Konvencija o balastnim vodama (izdavanje IBWMC i uzorkovanje i PSC)


U drugoj dvorani na seminaru hidro-građevinskih inspektora raspravljalo se i o slijedećim temama:
Koncentrirana inspekcijska kampanja - sportskih lučica od 01.04.-30.06. 2016. god.
Izvješće o stručnim tečajevima za osposobljavanje ovlaštenih djelatnika za obavljanje inspekcijskog pregleda pomorskog dobra (Crikvenica, 18.-20. Svibnja, Split, 12.-14. listopada 2016. god.)
Pritužbe stanaka – zaprimanje,obrada, postupanje, poduzete mjere,izvješćivanje


Drugog dana seminara organiziran je i obilazak terena. Ovaj put inspektori su prošli gradom Pagom gdje se u zadnje vrijeme dosta gradi i ulaže u infrastrukturu na pomorskom dobru: rekonstrukcija cestovnog i lučnog pješačkog mosta, priprema za postavljanje pontona u luci otvorenoj za javni promet (jaružanje ).

Nakon povratka s terena i analize utvrđenog stanja na terenu razvila se diskusija o unapređenju rada hidrograđevinske inspekcije, određivanju nadležnosti i suradnji s drugim inspekcijskim službama, te o zakonskoj regulaciji rada službe ( definicija i prijedlozi promjena manjkavih članaka u Zakonu o pom. dobru i morskim lukama, Pomorskom zakoniku i dr.).

Prilikom svečanoga zatvaranja Seminara pomoćnik ministra, kap. Šarin sudionicima je dodijelio uvjerenja o sudjelovanju.