Vlada: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žičarama za prijevoz osoba

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žičarama za prijevoz osoba ,a kojem je prvenstveni cilj usklađivanje s odredbama Zakona o koncesijama.

Sukladno odredbama Zakona o koncesijama, u Zakonu je određeno da se u području žičara koncesije mogu davati za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, javne radove, te za javne usluge.

Zakon određuje da koncesije daju nadležna tijela jedinica lokalne samouprave uz prethodnu suglasnost Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, ministarstva nadležnog za financije i ministarstva nadležnog za promet, te da je naknada od koncesija prihod proračuna jedinica lokalne samouprave.

Određeno je i da nadležna tijela moraju postupak za davanje koncesije za postojeće žičare pokrenuti najkasnije u roku godine dana od stupanja na snagu Zakona.