Vlada: Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada HAKOM-a i Godišnji financijski plan HAKOM-a za 2014. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada HAKOM-a i Godišnji financijski plan HAKOM-a za 2014. godinu.

Godišnjim programom rada HAKOM-a za 2014. godinu utvrđuju se  ciljevi i zadaće HAKOM-a u obavljanju regulatornih i drugih poslova propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Zakonom o poštanskim uslugama (strateške i redovite aktivnosti HAKOM-a u 2014. godini).

Godišnjim financijskim planom  HAKOM-a za 2014. godinu osiguravaju se sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a, a u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Zakonom o poštanskim uslugama, u što su uključena sredstva od naknada za radiofrekvencijski spektar, adrese i brojeve te postotak od bruto prihoda operatora elektroničkih komunikacija i davatelja poštanskih usluga.

Na temelju Godišnjeg financijskog plana HAKOM donosi Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova HAKOM-a.

Ukupni planirani prihodi HAKOM-a po posebnim propisima za 2014. niži su za 11 milijuna kuna od planiranih prihoda po posebnim propisima za 2013. godinu, i iznose 82.850.000,00 kn (ukupni planirani prihodi u 2013. godini iznosili su 94.226.297 kuna).

Smanjenjem planiranih prihoda omogućit će se da se novim Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova HAKOM-a u 2014. godini umanje i iznosi naknada za radiofrekvencijski spektar i postotak od bruto prihoda operatora elektroničkih komunikacija i davatelja poštanskih usluga.
Ukupni rashodi HAKOM-a u 2014. godini planirani su u skladu s gospodarskom situacijom i iznose 126.708.700,00 kn (planirani rashodi u 2013. godini iznosili su 182.294.480,00 kuna).

Ukupna ulaganja HAKOM-a u 2014. godini planirana su u visini od 23.081.875,00kn, financiranje u visini od 18.340.575,00 kuna, ili 79% ukupnih ulaganja, planira se iz neutrošenih sredstava iz prethodinih godina (ukupna ulaganja u 2013. godini iznosila su 28.998.586,00 kuna).

Također, planiran je višak neutrošenih sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 70 milijuna kn, od čega bi se s 43.858.700,00 kuna pokrio manjak prihoda u 2014. godini, dok je 26.141.300,00 kuna planirano za financiranje sljedećih projekata za razvoj tržišta: Program razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu, izgradnju kontrolno-mjernog središta (KMS) u Splitu, nabavu mjernih i kontrolnih uređaja za nadzor radiofrekvencijskog spektra, nabavu terenskih vozila za nadzor radiofrekvencijskog spektra, ulaganja u računalne programe za poboljšanje učinkovitosti rada HAKOM-a, projekt uklanjanja smetnja i poboljšanja prijma televizijskih programa, te test istiskivanja cijena.