HAKOM: Rast usluge širokopojasnog pristupa internetu pravilo, a ne trend!

Photo logoHAKOM_2404.jpg
U prvom tromjesečju 2012. godine na tržištu elektroničkih komunikacija porast su zabilježili širokopojasni pristup internetu i usluga prijenosa TV programa uz plaćanje naknade.
 
Tržište širokopojasnog pristupa internetu kontinuirano raste, što dokazuje stalni porast broja priključaka usluge širokopojasnog pristupa internetu. Konkretno, na kraju prvog tromjesečja 2012. godine broj priključaka usluge širokopojasnog pristupa internetu iznosio je 1.179.207 što je gotovo 3 posto više nego na kraju prethodnog razdoblja.
 
U nepokretnoj mreži, HT je zadržao vodeći položaj u dijelu koji se odnosi na pružanje telefonskih usluga. S druge strane, prema prikupljenim podacima udio novih operatora na kraju prvog tromjesečja 2012. godine raste za oko 2 posto u odnosu na kraj 2011. godine te je s obzirom na ukupan broj korisnika telefonskih usluga u nepokretnoj mreži iznosio 43 posto. Pozitivan trend i dalje bilježi usluga najma korisničke linije što je vidljivo kako u porastu broja priključaka tako i u povećanju broja operatora koji su uslugu počeli pružati svojim korisnicima.
 
Na tržištu pokretnih komunikacija treći operator, Tele2, povećao je za oko 4 posto svoj tržišni udio u odnosu na kraj 2011. godine što pokazuje da na tržištu elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj postoje tri stabilna operatora koji su krajnjim korisnicima u mogućnosti ponuditi inovativne usluge visoke kvalitete.
 
Iako se većina prihoda operatora pokretnih mreža temelji na telefonskim uslugama, kako bi očuvali visinu prihoda, operatori pokretne mreže sve se više okreću razvoju usluge širokopojasnog pristupa internetu. Navedeno potvrđuju i prikupljeni podaci o tržištu elektroničkih komunikacija koji na kraju prvog tromjesečja 2012. godine pokazuju porast broja priključaka usluge širokopojasnog pristupa putem pokretne mreže za nešto više od 7 posto u odnosu na kraj godine.
 
Za razliku od širokopojasnog pristupa internetu putem pokretnih mreža gdje se naše tržište približilo EU prosjeku, u Hrvatskoj i dalje postoje značajne mogućnosti za rast širokopojasnih priključaka u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži (s obzirom na gustoću od 20 posto) – priopćili su iz HAKOM-a.