HAKOM: Operatorima manje naknade

Photo HAKOM logo.JPG
HAKOM je donio novi pravilnik o plaćanju naknada HAKOM-u za obavljanje poslova regulacije tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga te upravljanja ograničenim dobrima: radiofrekvencijskim spektrom i adresnim i brojevnim prostorima. Pravilnikom su za 20 posto smanjene naknade za poslove poput regulacije tržišta i zaštite korisnika, a u dijelu upravljanja ograničenim dobrima značajno je smanjena naknada za uporabu radijskih frekvencija za mreže pokretnih komunikacija. Naknada za jedan megaherz (MHz) dodijeljenih frekvencija je tako od Nove Godine manja preko 30 posto. Propis uvodi i novinu kojom operatori na tržištu elektroničkih komunikacija i davatelji poštanskih usluga s godišnjim prihodima do milijun kuna neće plaćati naknadu HAKOM-u.

Ovo smanjenje naknada je nastavak trenda započetog 2009. od kada se smanjuju naknade za financiranje poslovanja regulatora u skladu s europskom pravnom stečevinom.  Prema mjerodavnim direktivama HAKOM nije proračunski korisnik i u potpunosti se samostalno financira prikupljanjem sredstava od sudionika na tržištima poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija.