HAKOM: „Dan tržišta“ okupio dionike tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkih usluga

Photo nsl HAKOM SKUP 21-1_!5.JPG
U Zagrebu je održan drugi „HAKOM-ov dan tržišta“, skup o regulaciji tržišta elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga.

Predstavnici HAKOM-a, nezavisnog nacionalnog regulatora, u čijoj su nadležnosti ova tržišta, osvrnuli su se na stanje tržišta i predstavili glavne pokazatelje iz prethodne godine te najavili smjerove razvoja i regulacije tržišta.

Na skupu je naglašeno da će rad regulatora biti usmjeren održavanju i daljnjem poboljšanju poticajnog regulatornog okvira za ulaganja u osuvremenjivanje pristupnih mreža i uvođenju novih usluga, uz istovremenu zaštitu održivog tržišnog natjecanja. HAKOM će i u ovoj godini dosljedno nastaviti s društveno odgovornom regulacijom tržišta i s drugim dionicima raditi na daljnjem razvoju tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, kao i na razvoju tržišta željezničkih prijevoznih usluga. Naglasak rada bit će na porastu broja priključaka širokopojasnog pristupa internetu, stvaranju regulatornog okvira za lakše i brže uvođenje novih tehnologija i višemedijskih usluga te podizanju razine zaštite korisnika, posebno djece i drugih posebno društveno osjetljivih grupa.

Na tržištu poštanskih usluga i željezničkih usluga težište će biti na poboljšanju kakvoće usluga. „Daljnjom konsolidacijom tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga te proaktivnom međunarodnom suradnjom osigurat ćemo, zajedno s drugim institucijama Republike Hrvatske, stabilan regulatoran okvir koji je u potpunosti usklađen sa zakonodavstvom EU.“. - u svom izlaganju istaknuo je Dražen Lučić, predsjednik Vijeća HAKOM-a.

Na potpuno liberaliziranom tržištu poštanskih usluga očekuje se porast udjela novih usluga, kao i usluga slanja paketa, dok se na tržištu željezničkih usluga očekuje porast prijevoza putnika i tereta te broja prijevoznika tereta, uz povećanu kakvoću pružanja usluga.

Dio skupa bio je posvećen regulatornom okviru EU i nadolazećim promjenama koje nas očekuju. Pritom je zamjenik predsjednika Vijeća, Domagoj Jurjević naglasio: „HAKOM će nastaviti aktivno sudjelovati na međunarodnoj razini u započetom postupku izmjena regulatornog okvira Europske unije te u suradnji s dionicima na tržištu RH nastaviti zastupati interese hrvatskog tržišta kao dijela jedinstvenog tržišta EU.“.

Na skupu je spomenut i vrlo uspješan HAKOM-ov Program potpora za razvoj širokopojasnog pristupa internetu u područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima, a prvi puta široj javnosti su uživo predstavljene neke od izrađenih društveno korisnih aplikacija poput „Osobnog terapeuta“ , ili aplikacija za vatrogasce, čija je izrada financirana iz Programa, a razvile su ih isključivo hrvatske tvrtke. Podsjetimo, HAKOM-ov Program potpora obuhvaća izgradnju nove infrastrukture za širokopojasni pristup (potpore), razvoj odgovarajućih društveno korisnih aplikacija i usluga te osiguranje odgovarajuće računalne i sklopovske opreme. Do sada su svi ciljani korisnici poput škola i zdravstvenih ustanova spojeni na novu infrastrukturu za „brzi“ internet, a u tijeku je izrada odabranih društveno korisnih aplikacija i nabava sklopovske opreme, kao preostale dvije faze Programa, čija je ukupna vrijednost oko sto milijuna kuna. - priopćeno je iz HAKOM - a.

Detaljnije informacije o HAKOM-ovom danu tržišta dostupne su na adresi: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=1391.