Vlada: Godišnje izvješće o radu HAKOM-a za 2012. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojeno je godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM)  za 2012. godinu.

Rad HAKOM-a u 2012. bio je usmjeren na daljnju regulaciju tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, razvoj širokopojasnog pristupa internetu i povećanju ulaganja u infrastrukturu i nove tehnologije na tržištu elektroničkih komunikacija, kao i na pripremi tržišta poštanskih usluga na potpunu liberalizaciju.

Na tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, te u financijskom poslovanju HAKOM-a najznačajniji rezultati navedeni u izvješću svakako su dodjela „digitalne dividende“ operatorima mreža pokretnih komunikacija, povećanje udjela usluga pristupa Internetu s 15,59% na 18,49%, povećanje broja korisnika usluge širokopojasnog pristupa internetu za 5,8 %, te novi Zakon o poštanskim uslugama, čime je omogućena potpuna liberalizacija tržišta.

Ukupni ostvareni prihodi  Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije  u 2012. godini  iznosili su  109,9 milijuna kn, dok su  rashodi  iznosili 96,37 milijuna kn.