Elektroničke komunikacije

ZAGREB, 23. rujna 2015.

Europska komisija pokrenula je Javno savjetovanje o potrebama u pogledu brzine i kvalitete interneta nakon 2020. godine.

Svrha ovog savjetovanja je procijeniti i bolje razumjeti potrebe korisnika u pogledu brzine i kvalitete interneta s ciljem razvoja javne politike koja prati ulagače pri uvođenju mreža prilagođenih budućim potrebama u pogledu povezivosti i osigurati da svi korisnici (npr. kućanstva, poduzeća, javne ustanove i sl.) mogu iskoristiti prednosti digitalnog gospodarstva i društva. Savjetovanje je namijenjeno svim dionicima (građani, poduzeća, nevladine organizacije, javna tijela, itd.) i svakom sektoru (od poljoprivrede do IKT-a, od obrazovanja do automobilske, uslužne i ostalih industrija) u čijem je interesu potpuno ostvariti svoje buduće potrebe u pogledu internetske povezivosti.

Javno savjetovanje otvoreno je od 11. rujna do 7. prosinca 2015., primjedbe zaprimljene nakon isteka roka neće se uzeti u obzir.

U savjetovanje se možete uključiti putem poveznice: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-needs-internet-speed-and-quality-beyond-2020#HR.


________________


ZAGREB, 26. lipnja 2015.

Izvješće Europske komisije o provedbi regulatornog okvira EU-a u elektroničkim komunikacijama za 2015. godinu (tzv. "provedbeno izvješće") predstavlja 19. izvješće o praćenju tržišta elektroničkih komunikacija i propisa, koje osobito obuhvaća ključne tržišne i regulatorne pokazatelje razvoja u 2014. godini.

Izvješće započinje poglavljem o Europskoj uniji te obuhvaća pitanja kao što su kretanja na tržištu, propisi, planovi za širokopojasni internet, institucionalna pitanja, upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, pravo puta i pristup pasivnoj infrastrukturi, pitanja potrošača, univerzalne usluge i mrežna neutralnost. U drugom dijelu Izvješće sadrži 28 poglavlja o tržišnom i regulatornom razvoju u svakoj državi članici EU-a, uključujući i Hrvatsku, o čemu možete saznati više na >>> Implementation of the EU regulatory framework for electronic communications - 2015 >>>

PRILOG

2015 - Complete Implementation Report


________________

ZAGREB, 16. rujna 2014.

Europska komisija je u suradnji sa Svjetskom bankom pokrenula Inicijativu Povezanih Zajednica (Connected Communities Initiative) odnosno javni poziv za iskazivanje interesa u svrhu prikupljanja informacija o projektima povezivosti koje razmatraju javni i privatni subjekti (posebice donositelji odluka na regionalnoj i lokalnoj razini). Cilj ove inicijative jest dobiti pregled nad razvojem projekata povezanosti u Europskoj uniji - uključujući i one koji su tek u začetku - a sve kako bi im se pomoglo u smislu financiranja i oblikovanja politika.

Subjekti koji razmišljaju o financiranju svojih projekata širokopojasnog pristupa putem financijskih instrumenata (zajmovi, jamstva, projektne obveznice) ili kombinacijom bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata bit će podobni za tehničku pomoć na temelju Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Tehnička pomoć će im također olakšati pristup Europskoj investicijskoj banci (EIB) te ostalim financijskim institucijama koje zanima dugoročno investiranje poduprto od strane CEF-a.
 

Više informacija o Inicijativi Povezanih Zajednica - priopćenje za javnost i objašnjenje na svim jezicima Europske unije - možete naći na sljedećim poveznicama:
Službena izjava (video): http://europa.eu/!uH46dc .
Priopćenje za javnost: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-819_hr.htm .
Objašnjenjehttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-474_hr.htm .

Prijave za zainteresirane zajednice dostupne su na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/node/70418 (rok prijave 15.10.2014). Prijava je vrlo jednostavna te se može podnijeti na engleskom, francuskom, njemačkom i talijanskom jeziku i to isključivo Europskoj Komisiji.
Za sva daljnja pitanja možete se obratiti na sljedeću adresu elektronske pošte: EC-CONNECTED-COMMUNITIES@ec.europa.eu.

Daljnje informacije, podsjetnici i poticaji objavit će se putem društvenih mreža:
Twitter: https://twitter.com/broadband_eu
Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/Connected-Communities-Initiative-6731770?trk=groups_guest_item_list_abbreviated-h-dsc&goback=%2Egna_6731770
Facebook: https://www.facebook.com/DigitalAgenda


________________

ZAGREB, 10. rujna 2014.

Provedbeni program Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2015. godine (.pdf)

Provedbenim programom Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2015. godine, određuju se tijela državne uprave i druga tijela javne vlasti nadležna za provedbu Strategije te razrađuje ukupno 9 mjera s pripadajućim aktivnostima za provedbu ciljeva Strategije, i to po nositeljima provedbe mjera, rokovima provedbe, očekivanim rezultatima, pokazateljima uspješnosti, izvorima i iznosima potrebnih sredstava. Neke od predviđenih mjera su izrada registra prostornih podataka o izgrađenoj infrastrukturi, izrada Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture kao preduvjet razvoja mreža slijedeće generacije (NGN), nastavno na Projekt objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, priključivanje ciljanih korisnika i projekt e-građani.

________________

ZAGREB, 24. srpnja 2014.


Izvješće Europske komisije o tržištu i regulaciji elektroničkih komunikacija u 2014. godini
Europska komisija objavila je 22. srpnja 2014. godine već tradicionalno 18. Izvješće o tržištu i regulaciji elektroničkih komunikacija (također poznato i pod nazivom „Provedbeno izvješće“), koje obuhvaća ključna tržišta i regulatorna kretanja u području elektroničkih komunikacija u 2012. i 2013. godini.

Izvješće započinje poglavljem o Europskoj uniji, u okviru kojeg obrađuje pitanja koja se odnose na gospodarske pokazatelje, konkurentnost, kretanja na tržištu uključujući i roaming, regulaciju tržišta, planove razvoja širokopojasnog pristupa, nacionalna regulatorna tijela, ovlaštenja, upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, pravo puta, pristup i međupovezivanje, pitanja zaštite potrošača, univerzalne usluge, mrežnu neutralnost i kakvoću usluge. U drugom dijelu Izvješća za svaku od 28 država članica Europske unije, uključujući i Hrvatsku, zasebno su podrobno obrađena tržišna i regulatorna kretanja u području elektroničkih komunikacija, sa stanjem pokazatelja tržišta iz siječnja 2014. godine.

Ovo Izvješće, koje Europska komisija objavljuje usporedno s Barometrom Digitalne agende (Digital Agenda Scoreboard), daje pregled stanja na jedinstvenom europskom tržištu elektroničkih komunikacija te stanje provedbe regulatornog okvira Europske unije u elektroničkim komunikacijama. Ono je namijenjeno svim zainteresiranim osobama u sektoru elektroničkih komunikacija te cjelokupnoj javnosti.

Cjelovito Izvješće dostupno je na internetskim stranicama Europske komisije: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/2014-report-implementation-eu-regulatory-framework-electronic-communications.

Dio Izvješća, koji se odnosi samo na Republiku Hrvatsku, možete pogledati ovdje.

________________


ZAGREB, 13. lipnja 2014.

Nakon stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. 62/14.) operatori pokretnih komunikacija najavili su povećanje cijena koje plaćaju krajnji korisnici njihovih usluga. Slijedom ove najave, kao i upita zainteresiranih građana – korisnika usluga pokretnih komunikacija, a u svrhu cjelovitog informiranja javnosti, objavljujemo sljedeće priopćenje:

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture nije nadležno za određivanje maloprodajnih cijena usluga koje pružaju operatori pokretnih komunikacija (što vrijedi i za cijene usluga drugih operatora elektroničkih komunikacija), te u skladu s tim ne može utjecati na izmjenu cijena elektroničkih komunikacijskih usluga. Budući da je tržište pokretnih komunikacija u Hrvatskoj liberalizirano i otvoreno za tržišno natjecanje, maloprodajne cijene slobodno se formiraju na tržištu. U povodu najavljenog povećanja cijena usluga operatora pokretnih komunikacija, napominjemo da prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama korisnik usluga ima pravo raskinuti pretplatnički ugovor i promijeniti tarifni model ili operatora bez naknade, u skladu s odredbama članka 42.a navedenog Zakona.

_________________

ZAGREB, 18. studenoga 2013.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja. Okvirni nacionalni program je provedbeni program usmjeren ostvarenju nacionalnih strateških ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine >>> više >>>

_________________

ZAGREB, 26. studenoga 2012.
Na temelju Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine, u procesu provedbe Mjere 5. Provedbenog programa ove Strategije za razdoblje 2012. do 2013. godine, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izradu stručne studije o odabiru modela financiranja i poticajnih mjera za ulaganja u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu >>> više >>>

_________________

Zagreb, 13. kolovoza 2012.
Javna rasprava o prijedlogu Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljuje poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o prijedlogu Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, koju donosi Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama ("Narodne novine", br. 73/08. i 90/11.), na prijedlog ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, i uz prethodno pribavljeno mišljenje Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM).

Ministarstvo poziva sve zainteresirane da svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge u vezi s ovim prijedlogom Uredbe dostave ovome Ministarstvu najkasnije do ponedjeljka, 10. rujna 2012. godine, i to na adresu elektroničke pošte: uredba-eki@mppi.hr, putem telefaksa na broj: 01/619-66-62, ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Sektor elektroničkih komunikacija i pošte, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb. >>> više>>>

_____________________Zagreb, 25. svibnja 2012.
Javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljuje poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra, u skladu s člankom 22. Zakona o elektroničkim komunikacijama ("Narodne novine", br. 73/08 i 90/11).

Ministarstvo poziva sve zainteresirane da svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge u vezi s navedenim prijedlogom Pravilnika dostave ovome Ministarstvu najkasnije do ponedjeljka, 11. lipnja 2012. godine, i to na adresu elektroničke pošte: pravilnik-naknade@mppi.hr, putem telefaksa na broj: 01/619-66-62, ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Sektor elektroničkih komunikacija i pošte, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb >>> više>>>

_____________________Zagreb, 27. listopada 2011.
Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine
Ovom Strategijom utvrđuju se strateški ciljevi i mjere za ubrzani razvoj infrastrukture i usluga širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj u sljedećem četverogodišnjem razdoblju – od 2012. do 2015. godine >>> više >>>

Provedbeni program Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2013. godine
Provedbenim programom Strategije za razdoblje od 2012. do 2013. godine određuju se tijela državne uprave i druga tijela javne vlasti nadležna za provedbu Strategije te razrađuje ukupno 21 mjera s pripadajućim aktivnostima za provedbu ciljeva Strategije, i to po nositeljima provedbe mjera, rokovima provedbe, očekivanim rezultatima, pokazateljima uspješnosti, izvorima i iznosima potrebnih sredstava.

REZULTATI javne rasprave o prijedlogu Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine >>>više>>>

- prilog - ANALIZA ZAPRIMLJENIH PRIMJEDABA I PRIJEDLOGA
 

Izvješće o izvršenju Provedbenog programa Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu (.pdf)

Izvješće o izvršenju Provedbenog programa Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za 2013. godinu (.pdf)


___________________


Zagreb, 3. kolovoza 2011.
Objava Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2011. godine, objavljen je u "Narodnim novinama" br. 90/11. od 2. kolovoza 2011. godine, a u skladu s odredbom članka 125. stupa na snagu osmoga dana od dana objave, odnosno 10. kolovoza 2011. godine (osim odredaba koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji).  >>>više>>>

___________________


ZAGREB, 16. lipnja 2011.
HAKOM: uvedena dodatna mogućnost kontrole telefonskih troškova
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) izvjestila je danas da je svim korisnicima na području Hrvatske od početka lipnja na raspolaganju novi oblik kontrole telefonskih troškova, koji omogućuje dodatnu zaštitu u korištenju javnih komunikacijskih usluga.
Riječ je o usluzi ograničavanja mjesečne potrošnje kojom korisnici, nakon podnošenja zahtjeva operatoru, mogu ostvariti zabranu odlaznih poziva unutar obračunskog razdoblja nakon što njihova potrošnja dosegne unaprijed dogovoreni novčani limit.  >>>više>>>

___________________


ZAGREB, 20. travnja 2011.
Javna rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, u razdoblju od 20. travnja do 20. svibnja 2011. godine.
Primjedbe, prijedloge i mišljenja u vezi s Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama možete u navedenom roku dostaviti ovome Ministarstvu putem elektroničke pošte: zek2011@mmpi.hr, putem telefaksa na broj (01) 619 66 62, ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava elektroničkih komunikacija i pošte, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb >>>više>>>

___________________


ZAGREB, 14. travnja 2011.
Kineski mobitel marke ACE MOBILE, model Cali Dual SIM, predstavlja rizik za potrošače
, utvrdili su inspektori elektroničkih komunikacija Ministarstva mora, prometa i infrastrukture nakon obavljenog inspekcijskog nadzora nad uvozom radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme (RiTT) u Republiku Hrvatsku.

Navedeni mobitel naručila je i platila putem internetskog trgovačkoga portala eBay američka tvrtka Digital Tech International Inc. iz Miamia, a taj proizvod ne udovoljava hrvatskim propisima jer nije označen oznakom sukladnosti (CE). >>>više>>>

___________________

ZAGREB, 22. veljače 2011.

Novi Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti, kojim se stavlja izvan snage ranije važeći Pravilnik iz 2008. godine, u potpunosti je usklađen s Direktivom 2004/108/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju prava država članica koje se odnosi na elektromagnetsku kompatibilnost i ukidanju Direktive 89/336/EEZ, kao i s propisima Republike Hrvatske koji uređuju područje tehničkih zahtjeva za proizvode i ocjenjivanja sukladnosti.
Novi Pravilnik objavljen je u Narodnim novinama, broj 23/2011, dana 21. veljače 2011., a stupa na snagu 1. ožujka 2011. godine. >>>više>>>

___________________

Zagreb, 2. studenoga 2010.

Javna rasprava o prijedlogu Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2011. do 2015. godine
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2011. do 2015. godine, kojeg je izradila Radna skupina ovoga Ministarstva na temelju odredaba članka 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama. >>>više>>>

____________________Guadalajara, 4. – 22. listopada 2010.

Konferencija opunomoćenika Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) – PP-10
Članice Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), krovne međunarodne organizacije u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i usluga, te ujedno najstarije specijalizirane agencije u okviru Ujedinjenih naroda, utemeljene prije 145 godina, okupile su se u meksičkom gradu Guadalajari, gdje od 4. do 22. listopada 2010. traje zasjedanje vrhovnog tijela ITU-a – 18. Konferencije opunomoćenika (Plenipotentiary Conference – PP-10). >>>više>>>

____________________

Opatija, 24. - 28. svibnja 2010.

Na skupu "MIPRO 2010" održana radionica "Kakav regulatorni okvir želi / treba Hrvatska na pragu ulaska u EU?"

Ovogodišnji 33. Međunarodni skup MIPRO 2010 održan je od 24. do 28. svibnja 2010. godine u Kongresnom centru Grand hotela Adriatic i u hotelu Admiral u Opatiji, u organizaciji Hrvatske udruge MIPRO i pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, prof.dr.sc. Ive Josipovića, a uz tradicionalno pokroviteljstvo Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Rad skupa odvijao se kroz 11 znanstvenih i stručnih savjetovanja, u okviru seminara kontinuiranog obrazovanja, okrugle stolove, radionice te popratnu izložbu ICT i elektroničke opreme, tehničkih rješenja i usluga. Na skupu je sudjelovalo više od 1000 sudionika iz trideset zemalja svijeta. >>>više>>>


____________________
Zagreb, 15. ožujka 2010.

Objašnjenje odredaba Zakona o elektroničkim komunikacijama u vezi s pružanjem usluga satelitskih komunikacija u Republici Hrvatskoj
Potaknuto upitima u vezi s pružanjem elektroničkih komunikacijskih usluga putem satelita te uporabom satelitskih komunikacija od strane krajnjih korisnika usluga, a u cilju zaštite korisnika usluga u mogućim slučajevima povrede njihovih prava, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture daje sljedeće objašnjenje odredaba Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08): >>>više>>>

______________________


Zagreb, 15. veljače 2010.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje - JAVNU RASPRAVU - o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra, u skladu s člankom 22. stavkom 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08) - OBRAZLOŽENJE ODREDABA PRAVILNIKA.

Ministarstvo poziva sve zainteresirane da svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge u vezi s izmjenama i dopunama predmetnog Pravilnika dostave ovome Ministarstvu najkasnije do 18. ožujka 2010. godine, i to putem elektroničke pošte na adresu: pravilnik-naknade@mmpi.hr, putem telefaksa na broj: 01/619-66-62, ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava elektroničkih komunikacija i pošte, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.

______________________


Zagreb, 15. listopada 2009.

Vlada RH na današnjoj sjednici prihvatila je Izvješće o provedbi Strategije prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa u Republici Hrvatskoj od 31. srpnja 2008. do 31. srpnja 2009. godine >>>više>>>

______________________  

 

Zagreb, 31. srpnja 2008.

Vlada Republike Hrvatske na svojoj je 38. sjednici, održanoj 31. srpnja 2008. godine, donijela Strategiju prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa u Republici Hrvatskoj, kao jednu od provedbenih mjera iz Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji za 2008. godinu (III. kvartal). >>>više>>>