Hrvatski sabor: Usvojeni zakoni iz područja zračnog i cestovnog prometa i unutarnje plovidbe

Photo sabornica.jpg
Hrvatski sabor na današnjoj je plenarnoj sjednici, a u cilju potpunog usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU i pravnim aktima Vijeća Europe usvojio zakone iz područja  zračnog i cestovnog prometa i unutarnje plovidbe.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama NN 22/13

Izmjene  i dopune Zakona o osnutku hrvatske kontrole zračne plovidbe

Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometuZakon o cestama uredio pitanja naknada za korištenje cesta, autocesta i cestovnih objekata
 
Novim Zakonom o cestama uređuju se osnovna pitanja naknade za korištenje javnih cesta, cestarina za korištenje autocesta ili pojedinih cestovnih objekata (most, tunel, vijadukt i slično) na državnim cestama, godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se naplaćuje za motorna i priključna vozila, korisničke naknade,  elektronički sustavi za naplatu cestarine,  tehnički zahtjevi i posebni uvjeti za europsku elektroničku naplatu cestarine EENC i interoperabilnost, te se postiže puna harmonizacija s pravnom stečevinom Europske unije za područje cestovne infrastrukture i usklađivanje s odredbama Zakona o koncesijama.

Izmjene  i dopune Zakona o osnutku hrvatske kontrole zračne plovidbe

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe radi se usklađivanje s pravnom stečevinom EU, posebice dijelom zakonodavnog paketa Jedinstvenog europskog neba kojim se regulira obračun i naplata naknada u zračnoj plovidbi. Ovo se posebno odnosi na odredbe koje propisuju izuzeća od obveze plaćanja naknada za usluge u zračnoj plovidbi.
Izuzeća od plaćanja rutnih naknada moraju se primijeniti na određeni tip letova kako je propisano odredbama relevantne pravne stečevine (npr. letove potrage i spašavanja, letove kojima se prevoze šefovi država, predsjednici vlada i sl.) dok se na druge tipove letova, također sadržane u odredbama relevantnog EU propisa, ovo izuzeće može primijeniti, ako se država na to odluči. Izuzeće od plaćanja terminalnih naknada se može primijeniti za sve kategorije letova utvrđene relevantnim EU propisom, također ako se država odluči za tu mogućnost.
Država je obvezna pružatelju usluga u zračnoj plovidbi nadoknaditi troškove proizašle iz navedenih izuzeća. Republika Hrvatska će shodno tome nadoknaditi navedene troškove Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe i to na način da se troškovi prethodne godine nadoknađuju u tekućoj godini. Temeljem odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe obveza Vlade Republike Hrvatske je da u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a sukladno odredbama relevantne pravne stečevine EU, posebnim propisom utvrdi koji letovi će se izuzeti od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi.

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom prometu istraživat će nesreće i u području pomorstva i željeznice

Istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu od sada će biti posao istoimene Agencije koja će za obavljanje poslova primjenjivati posebne zakone kojima se uređuje zračni promet, pomorstvo te sigurnost i interoperabilnost željezničkog prometa. Agenciju će osnovati Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture na temelju novog Zakona o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, a radi usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Odluka o osnivanju samo jedne agencije za istraživanje nesreća kojoj će se pripojiti postojeća Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova donesena je i zbog uštede u državnom proračunu. Osim toga, na taj se način osigurava organizacijska, funkcionalna i financijska neovisnost tijela za istraživanje. Agencija će tako preuzeti financijska sredstva Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova kao i njezine zaposlenike. Posao novog neovisnog tijela  bit će sigurnosna istraga nesreća i utvrđivanje uzroka nesreće i predlaganje mjera radi izbjegavanja nesreća te davanje preporuka o sigurnosti navedenih prometa, a u istragama će surađivati i s drugim državnim tijelima.


Ostali danas izglasani zakoni iz resora MPPI-a
 
       Hrvatski je sabor danas izglasao i Zakon o prestanku važenja Zakona o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate.  Temeljem tog Zakona u plovidbu će se uvesti tankeri s dvostrukom oplatom ili drugim jednakovrijednim zahtjevima za gradnju sukladno zahtjevima Međunarodne konvencije o zaštiti mora od onečišćenja s brodova, te zabraniti prijevoz teških frakcija ulja u luke ili iz luka Republike Hrvatske tankerima s jednostrukom oplatom.

       Donesen je i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda čija je novost vezana za upis plovila koji će od sada biti restriktivniji. Zakon regulira i problematiku uklanjanja plovila izbrisanih iz upisnika, a koja se nalaze na područjima unutarnjih voda.

       Danas izglasani Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj potvrdio je jamstvo Vlade RH za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split za dogradnju vezova u splitskoj luci.