Hrvatski vozači ne moraju imati dokaz o stručnoj osposobljenosti za profesionalne vozače – „KOD 95“ ovisno o kategorijama do 2015., odnosno 2016. godine

Photo kamioni2.jpg
Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/2013), a koji je usklađen sa Direktivom 2003/59/EZ, profesionalni vozači državljani Republike Hrvatske, te vozači državljani trećih zemalja koji su zaposleni u tvrtkama s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj moraju imati početne kvalifikacije i redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičku izobrazbu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE, D1, D1E, D ili DE.

Vozači koji su na dan pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013. godine imali dozvolu jedne od spomenutih kategorija, ne moraju imati upisan „KOD 95“ u vozačku dozvolu najkasnije do 1. srpnja 2015. godine (ako se radi o vozačima koji upravljaju vozilima kategorija  D1, D1E, D ili DE), odnosno 1. srpnja 2016. godine  C1, C1E, C ili CE).

Nakon navedenih datuma svi profesionalni vozači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj ili rade u tvrtkama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj moraju imati dokaz o stručnoj osposobljenosti za vozače, odnosno „kod 95, upisan u vozačku dozvolu ili kvalifikacijsku karticu za vozača. 

„Kod 95“ upisuje se u vozačku dozvolu na  temelju Svjedodžbe o stečenim početnim kvalifikacijama ili na temelju Svjedodžbe o periodičkoj izobrazbi.

Odredbe Direktive 2003/59/EZ su bile prenesene u hrvatsko zakonodavstvo i prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji  s odgodom primjene do dana ulaska u EU, i to kroz ranije važeći Zakon o prijevozu u cestovnom prometu i Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača.

Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi  donesen je još 2009. („Narodne novine“, br. 78/09) i mijenjan i dopunjavan tijekom protekle godine („Narodne novine“, br. 39/12). Tim je Pravilnikom (još i prije formalnog pristupanja Republike Hrvatske EU) uređen način stjecanja početnih kvalifikacija i njihovog kondicioniranja putem obvezne periodičke izobrazbe.

Navedenim Pravilnikom su, između ostalog,   propisani  uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe i obrtnici koji će provoditi izobrazbu vozača  (centri za osposobljavanje). Na temelju spomenutog Pravilnika  je Ministarstvo  prije pristupanja  Republike Hrvatske Europskoj uniji izdalo rješenja za (15-tak) pravnih osoba i obrtnika  kojima se daje ovlaštenje za provedbu programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača.

Novim Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, br. 82/13), koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013., spomenuti Pravilnik izrijekom je ostavljen na snazi sve do donošenja novoga propisa, s tim da je rok za donošenje novoga propisa o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača godina dana od dana stupanja na snagu rečenog Zakona.

Obzirom na važnost pitanja stjecanja početnih kvalifikacija vozača i s tim povezane mogućnosti obavljanja njihove djelatnosti u državama članicama EU, u tijeku izrada odgovarajućih izmjena i dopuna spomenutog Pravilnika kojima će se doraditi postojeći sustav izobrazbe vozača, uz napomenu kako se i prema važećim odredbama Pravilnika program stjecanja početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe može u potpunosti realizirati.

Popis Centara za osposobljavanje možete se vidjeti na slijedećem linku: http://www.mppi.hr/default.aspx?id=411.

Što se tiče drugih država članica EU, za vozače koji imaju prebivalište u tim državama ili rade u tvrtkama sa sjedištem u tim državama, utvrđeni su različiti rokovi do kada vozači moraju proći prvu periodičku izobrazbu za vozače, a krajnji rok sukladno Direktivi je do 10. 9. 2015. (za C kategorije, odnosno 10. 9. 2016. godine za D kategorije).

Tako je primjerice rok u Austriji bio do 10.9.2013 (za C kategorije) a 10.9. 2014. je (za D kategorije) , u Italiji isto, a u Njemačkoj je rok do 10.9.2015 (za C kategorije) a 10.9. 2016. za (za D kategorije).

Zbog različito utvrđenih nacionalnih rokova za prvu periodičku izobrazbu na sastanku Odbora za provedbu Direktive 2003/59/EZ, održanom 27. 5. 2009. godine, je postignut dogovor između država članica, da do isteka krajnjeg roka, 10.9. 2015., odnosno 10. 9. 2016. godine vozači ne bi smjeli  biti kažnjavani zbog toga što nisu prošli periodičku izobrazbu.