Vlada: Zakon o elektroničkim komunikacijama

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU).

Novim Zakonom propisuje se nova prekršajna odredba kojom se utvrđuje novčana kazna za kršenje pravila i rokova iz Uredbe (EU) br. 531/2012. Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama unutar Unije, dodatno se preciziraju pojedine prekršajne odredbe Zakona koje se odnose na zaštitu prava krajnjih korisnika usluga, preciziraju se pojedine odredbe o obvezama operatora u području zaštite prava krajnjih korisnika usluga, kao i o obvezi operatora u vezi s primjenom jedinstvenog broja za hitne službe (112), provodi se usklađivanje sa Zakonom o upravnim sporovima, te usklađivanje s izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima.

Ovim Zakonom namjeravaju se stvoriti uvjeti za djelotvornu izravnu primjenu III. Uredbe o roamingu u nacionalnom zakonodavstvu od dana pristupanja Republike Hrvatske EU, čime se  od 1. srpnja ove godine na hrvatske građane kada putuju u države članice EU počinju primjenjivati nove, bitno niže cijene komunikacijskih usluga u roamingu. Također, isto će se od navedenog dana primjenjivati i na državljane zemalja članica EU koji dolaze u Hrvatsku.

Također, spomenutim Zakonom se namjerava postići uređivanje zakonodavnog okvira za primjenu funkcionalnosti hitnog poziva iz vozila (e-poziva), koji je Hrvatska već počela testirati i uspješno uvoditi zajedno s prvim državama članicama EU, a isto tako će se olakšati i skratiti postupak sklapanja ugovora o koncesiji koji će nakladnici elektroničkih medija ubuduće sklapati samo sa regulatornim tijelom nadležnim za elektroničke medije.

Ovaj Zakon predstavlja zakonodavnu mjeru u Planu usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2013. godinu (Narodne novine,broj 18/2013).