HAKOM: Pravilnik o univerzalnim uslugama

Photo logoHAKOM_2404.jpg
Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) donijelo je Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama, a koji dopunjava odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama, posebice u odnosu na kakvoću pružanja univerzalnih usluga. Pravilnik je donesen nakon provedene javne rasprave i detaljne analize svih pristiglih komentara.

Trenutno vrijedeći Pravilnik je trebalo uskladiti s izmjenama Zakona i Direktivom o univerzalnim uslugama te ga prilagoditi potrebama tržišta s obzirom na uočene probleme pri pružanju univerzalnih usluga. U Pravilniku su se izmijenili određeni parametri vezano uz kakvoću univerzalnih usluga, a na koje je utjecala pojava novih tehnologija na tržištu. Izmijenio se i dio vezan za javne telefonske govornice na način da se jasno definira koliku pokrivenost operator univerzalne usluge mora postići prilikom pokrivanja s javnim govornicama te u kojim slučajevima se iste mogu ukinuti.

Izmijenila se i obveza prema kojoj operatori univerzalnih usluga moraju osigurati dostupnost svojih komunikacijskih mreža tijekom 24 sata svakoga dana u tjednu, osim u slučaju više sile. Izmijenila se i odredba kojom se operatora univerzalne usluge obvezuje na osiguravanje brzine prijenosa podataka na pretplatničkim pristupnim vodovima u njihovim elektroničkim komunikacijskim mrežama od najmanje 1 Mbit/s (od 1. siječnja 2015.), odnosno 144 kbit/s (60 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika).

HAKOM je stava da dosadašnja minimalna brzina prijenosa podataka za svakog građanina RH (33,6 kbit/s), koju je operator univerzalnih usluga do sada bio obvezan osigurati krajnjem korisniku, ne omogućuje djelotvoran pristup internetu, uzimajući u obzir tehnološku ostvarivost i raširenost tehnologija kojima se koristi većina pretplatnika. Na ovaj način RH je jedna od nekolicine zemalja EU koje su širokopojasni pristup uključile u skup univerzalnih usluga.

Nadalje, ove izmjene Pravilnika imat će i pozitivan učinak na uvođenje raznih e-Vlada servisa (primjerice provedbu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom jer je za podatkovnu komunikaciju obveznika fiskalizacije i Ministarstva financija potrebna brzina prijenosa podataka manja od 144 Mbit/s).

Više o Pravilniku i opsegu usluga na web-stranici HAKOM-a.