HAKOM ubrzava postupak promjene operatora i prijenosa broja

Photo logoHAKOM_2404.jpg
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) donijela je novi Pravilnik o prenosivosti broja u kojem se radi postizanja bržeg i jednostavnijeg postupka promjene operatora elektroničkih komunikacijskih usluga uz zadržavanje postojećeg telefonskog broja uvode naknade koje će operatori biti obvezni plaćati korisnicima. HAKOM  na ovaj način želi potaknuti operatore da ne kasne sa poduzimanjem svih potrebnih radnji i procedura koje su neophodne da bi korisnik promijenio operatora i uz to zadržao postojeći telefonski broj.

Naime, ukoliko se postupak promjene operatora ne provede zajedno s prijenosom(zadržavanjem) telefonskog broja u vrijeme koje je dogovoreno između korisnika i novog operatora, operator koji je odgovoran za kašnjenje postupka morati će korisniku isplaćivati naknadu u iznosu od 10 kuna za svaki započeti sat nepravovremenog prijenosa broja po zahtijevanom broju.

Uvjeti i rokovi isplate naknada detaljno su propisani Pravilnikom. Spomenuta obveza uvedena je radi usklađivanja s propisima EU, a počet će se primjenjivati 30 dana nakon što novi Pravilnik stupi na snagu.