Vlada: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žičarama za prijevoz osoba

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žičarama za prijevoz osoba, čiji je prvenstveni cilj usklađivanje s odredbama Zakona o koncesijama.

U Republici Hrvatskoj područje žičara uređeno je Zakonom o žičarama za prijevoz osoba  i provedbenim propisima (pravilnicima) donesenim na temelju tog zakona s kojima je ostvareno potpuno usklađivanje s Direktivom 2000/9/EZ o žičarama za prijevoz osoba, te je isto notificirano Europskoj komisiji.

U postojećem Zakonu o žičarama za prijevoz osoba propisano je da se koncesijom stječe pravo građenja određenih vrsta žičare i upravljanje žičarom koje uključuje gospodarsko korištenje žičara.

Sukladno odredbama Zakona o koncesijama u Zakonu je određeno da se u području žičara koncesije mogu davati za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, koncesije za javne radove i koncesije za javne usluge.

Koncesija za javne usluge i koncesija za javne radove daje se za pravo obavljanja usluge javnog prijevoza osoba, odnosno za građenje žičara u svrhu obavljanja usluge javnog prijevoza. Koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra daju se za građenje i upravljanje žičara u svrhu obavljanja isključivo komercijalne djelatnosti, a bez obveze pružanja javne usluge.

Javnom uslugom smatrat će se pružanje javne usluge te izgradnja građevina u svrhu pružanja javne usluge, ukoliko se ta usluga i realizacija tih radova pružaju na način i pod uvjetima kako je to odredio davatelj koncesije. U slučaju koncesije za javne radove ili koncesije za javne usluge, objekt žičare po isteku ugovora o koncesiji prelazi u vlasništvo davatelja koncesije bez naknade.

Određeno je da se na sva pitanja u svezi s koncesijama iz područja žičara koja nisu uređena Zakonom primjenjuju odredbe Zakona o koncesijama.

Koncesije daju nadležna tijela jedinica lokalne samouprave, uz prethodnu suglasnost Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, ministarstva nadležnog za financije i Ministarstva, te da je naknada od koncesije prihod proračuna jedinice lokalne samouprave.

Ostalim odredbama Zakona izuzimaju se od primjene istog vučnice za skijanje na vodi, te se  ukidaju odredbe o istražnom tijelu (za istragu izvanrednih događaja odgovoran upravitelj žičare, ne dovodeći u pitanje obvezu istrage ozbiljnih nesreća i nesreća od strane nadležnih tijela RH).