Objavljena Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

Photo internet_wide.jpg
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2012. godine donijela Uredbu o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, a zakonska osnova za donošenje ove Uredbe sadržana je u odredbi članka 25. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama ("Narodne novine", br. 73/08. i 90/11.).

Uredba je objavljena u "Narodnim novinama" br. 131/12. od 29. studenoga 2012. godine, a stupit će na snagu 7. prosinca 2012. godine.

Ovom Uredbom po prvi put se sustavno i na jednom mjestu u hrvatskome zakonodavnom okviru propisuju mjerila razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, što obuhvaća mjerila za izradu te uvjete i način planiranja u dokumentima prostornog uređenja, u dijelu koji se odnosi na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu.

Ova mjerila razrađuju se i donose ponajprije u svrhu poticanja novih ulaganja, a s ciljem ostvarivanja mogućnosti povezivanja svakoga građanina i poduzetnika u Republici Hrvatskoj na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu. Time se stvara potreban normativni okvir za provedbu ciljeva Vladine Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine ("Narodne novine", br. 144/11.), kao što su visoki stupanj ravnomjerne pokrivenosti naseljenih područja u Hrvatskoj infrastrukturom širokopojasnog pristupa i ujednačeni razvoj svih hrvatskih regija, osobito u smislu razvoja digitalnih usluga i digitalnoga gospodarstva, utemeljenog na dostignućima informacijskog društva.

Ovom Uredbom uređuju se sljedeća temeljna pitanja:
  • razrađuje se načelo gradnje integrirane infrastrukture iz navedene Strategije, koje obuhvaća usklađenje planiranih trasa elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme s trasama komunalne infrastrukture u odnosu na smještaj u prostoru i rokove gradnje (plinovod, vodovod, odvodnja i sl.),
  • u strateškim dokumentima prostornog uređenja utvrđuju se načela za planiranje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te mjerila za planiranje nepokretne komunikacijske mreže i komunikacijske mreže za pružanje usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra,
  • u provedbenim dokumentima prostornog uređenja propisuju se uvjeti za planiranje svjetlovodne distribucijske mreže i kabelske kanalizacije,
  • razrađuju se provedbene odredbe za gradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture,
  • utvrđuje se obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da usklade svoje dokumente prostornog uređenja s ovom Uredbom prigodom njihove prve izrade, odnosno prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna nakon stupanja na snagu ove Uredbe, a do tada se neposredno primjenjuje ova Uredba.

Ova Uredba usmjerena je na uklanjanje prepreka razvoju i izgradnji elektroničkih komunikacijskih mreža nove generacije, a osobito svjetlovodnih distribucijskih mreža i pokretnih mreža četvrte generacije (LTE), za koje su domaćim operatorima pokretnih komunikacija, kao prvima u regiji, nedavno dodijeljene dozvole za početak komercijalnog rada, zahvaljujući oslobođenom radiofrekvencijskom spektru digitalne dividende.