Od 4. rujna operatori elektroničkih komunikacija imaju obvezu na Zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa jasno i nedvosmisleno predočiti cijenu usluge

Photo HAKOM logo.JPG
Sutra stupa na snagu odredba HAKOM-ovog Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga o obvezi navođenja osnovnih cijena i svih pripadajućih naknada na samom Zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa za uslugu i tarifu koju je korisnik odabrao, prema važećem cjeniku operatora s kojim korisnik želi zasnovati pretplatnički odnos. Na ovaj način će svi korisnici, bez provjere cjenika, na samom Zahtjevu biti upućeni u sve fiksne mjesečne troškove usluge i tarifnog modela koje će plaćati na mjesečnom računu, prije stavljanja svojeg potpisa kojim potvrđuju da su upoznati s općim uvjetima poslovanja, uvjetima korištenja izabranog tarifnog modela ili paketa te cijenom.

Ova mjera donesena je temeljem prigovora korisnika koji su smatrali da im cijena i uvjeti korištenja usluga nisu na jasan i transparentan način pojašnjeni prilikom sklapanja ugovora, odnosno da nisu dobili sve potrebne informacije. Stoga se HAKOM nada izbjeći situacije u kojima su korisnici bili iznenađeni ukupnim troškom na mjesečnom računu. Ova mjera koju je HAKOM propisao je samo korak dalje u zaštiti prava korisnika, ali se ne bi trebala shvatiti na način da više nije potrebno podrobno proučiti što korisnik potpisuje. Potpisani Zahtjev od strane korisnika, zajedno s općim uvjetima poslovanja, uvjetima korištenja odabrane tarife i cjenikom smatraju se sastavnim dijelom ugovora između operatora i korisnika, a korisnik potpisom na zahtjevu, koji predstavlja ugovor, potvrđuje da je upoznat sa svime i da ih u cijelosti prihvaća.

Najveći učinak ove mjere očekuje se pri prodaji elektroničkih komunikacijskih usluga izvan poslovnih prostora operatora ili takozvanoj prodaji „od vrata do vrata“, gdje su i uočeni najveći problemi u jasnom i nedvosmislenom predočavanju troška usluge za korisnike. Korisnici se pozivaju da na samom zahtjevu, prije potpisa, provjere piše li doista ista cijena koja im je i usmeno predstavljena, a sve moguće nepravilnosti u primjeni odredbe od strane operatora ili njihovih prodajnih predstavnika da prijave HAKOM-u.