Vlada: Pokreće se postupak traženja strateškog partnera za restrukturiranje HŽ Carga

Photo VRH-ulaz.jpg

Na današnjoj sjednici Vlada je ovlastila Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture da provede postupak prikupljanja pisama interesa i vođenja pregovora s potencijalnim investitorima za sudjelovanje u postupku restrukturiranja i eventualnoj promjeni vlasničke strukture društva HŽ Cargo d.o.o.

Temeljem Programa restrukturiranja društava HŽ Holdinga d.o.o. usvojenog od strane skupštine društva započeto je i restrukturiranje društava u njegovom sastavu. U prijevozu robe, organizacija prijevoza usmjerena je na pružanje cjelovite prijevozne usluge. Vlada je 13. rujna 2012. prihvatila prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za provedbu statusne promjene društva HŽ Vuča vlakova te je od 1. listopada 2012. sastavni dio HŽ Carga d.o.o., postao i dio društva HŽ Vuča vlakova. Samim time stvoreni su preduvjeti za obavljanje jedinstvene djelatnosti prijevoza. Drugi bitan dio statusnih promjena napravljene je 1. studenog 2012. godine kada je provedena statusna promjena pripajanje društva HŽ Hoding d.o.o. društvu HŽ Infrastruktura d.o.o.

Društvo HŽ Cargo d.o.o. se u ovom trenutku nalazi u ozbiljnim poteškoćama oko održavanja likvidnosti, a pogotovo se to odnosi na plaćanje dugoročnih obveza čiji anuiteti dospijevaju već u ovoj godini. Razlog tome je prije svega u smanjenom intenzitetu prijevoza uzrokovanom ekonomskom krizom koja je prijevoz robe s 17 milijuna tona u 2007. godini svela na 11 milijuna tona u 2012. godini. Pad prijevoza robe odrazio se na imovinu društva prije svega u dijelu kratkotrajne imovine, odnosno potraživanja od kupaca, dok dugotrajna materijalna imovina iznosi 1.293 milijuna kuna i uvećana je za dodatnih 331 milijun kuna pripadajućeg dijela (osnovnih sredstava) društva HŽ Vuča vlakova. Također, povećanje potraživanja posljedica je pripajanja imovine društva HŽ Vuča vlakova.

Kratkoročne obveze Društva HŽ Cargo d.o.o. iznose 589,0 milijuna kuna, a odnose se uglavnom na troškove energije (diesel gorivo) kao i neizmirene obveze prema HŽ Infrastrukturi za korištenje trase i električne pogonske energije. Dugoročne obveze (obveze po kreditima) iznose 512,8 milijuna kuna i sva su pokrivena jamstvom države.

Smanjenje broja zaposlenih odrazit će se na održivi razvoj tvrtke kroz poboljšanje produktivnosti i efikasnosti, stvaranje veće vrijednosti tvrtke. Smanjenje broja zaposlenih za 2012. godinu planirano je kroz dvije faze. U prvoj fazi s primjenom od 01. srpnja. 2012 predviđen je višak od 200 zaposlenika.

U drugoj fazi s predviđenom primjenom do prosinca 2012. godine predviđeno je izlučivanje viška od 678 zaposlenih i to s naslova smanjenja obujma rada 166 zaposlenika te kroz optimizaciju tehnološkog procesa 512 zaposlenika.

Uzimajući u obzir sve navedeno potrebno je napomenuti da je HŽ Cargo d.o.o., unatoč teškom gospodarskom okruženju i uvjetima poslovanja, uspio održati razinu likvidnosti za potrebe planiranih poslovnih aktivnosti. Međutim, kroz financijsku konsolidaciju i reorganizaciju uz stalno provođenje politike štednje i racionalizacije, Društvo bi moglo pozitivno poslovati u idućem razdoblju i biti ozbiljan partner u okruženju.

Iz navedenog, a u skladu potrebama daljnjeg restrukturiranja društva, potrebno je omogućiti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, da u fazi pripremnih radnji prikupi pisma interesa potencijalnih strateških partnera i pregovara s njima kako bi ih se moglo upoznati s mogućnošću ulaska u vlasničku strukturu društva HŽ Cargo d.o.o. s ciljem da isti preuzme obaveze društva pokrivene državnim jamstvom, a za koja će dati zamjenska jamstva.