Vlada RH: Usvojene Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada i Godišnji financijski plan HAKOM-a za 2017. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluke kojima se daje prethodna suglasnost na Godišnji program rada i Godišnji financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) za 2017. godinu.

Podsjetimo, sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama Vlada RH daje prethodnu suglasnost na spomenute temeljne akte HAKOM-a, čime se stvaraju preduvjeti za donošenje ova dva strateška dokumenta.

Godišnjim programom rada za 2017. godinu utvrđuju se ciljevi i zadaće Agencije koji se odnose na regulaciju tržišta elektroničkih komunikacija, regulaciju tržišta poštanskih usluga, regulaciju tržišta željezničkih usluga, zaštite korisnika, inspekcijskog nadzora i dr..

Nadalje, Financijskim planom agencije za 2017. godinu osiguravaju se sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a, u što su uključena sredstva od naknada za radiofrekvencijski spektar, adrese i brojeve, te postotak od bruto prihoda operatora elektroničkih komunikacija, davatelja poštanskih usluga i operatora željezničke infrastrukture.

Na temelju prethodno odobrenog Godišnjeg financijskog plana HAKOM donosi Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Agencije.

Spomenimo i to kako su planirani prihodi HAKOM-a  po posebnim propisima za 2017. niži za 700.000 kuna od planiranih prihoda za 2016. godinu pri čemu ukupni planirani prihodi za 2017. iznose 76.472.000 kuna, dok su isti za 2016. godinu iznosili 77.900.000 kuna. Rashodi za 2017. dodatno su smanjeni, te iznose 98.068.200 kuna, što je smanjenje za oko 5 posto u odnosu na planirane rashode u 2016. godini (103.623.000 kuna).

Nadalje, ukupna ulaganja HAKOM-a u 2017. godini iznose 13.650.900 kuna te su za oko 40 posto manja od planiranih ulaganja u 2016., kada su iznosila 22.758.750 kuna.

Istaknimo na kraju kako je u financijskom planu HAKOM-a  izrađen i Plan novčanog tijeka koji pokazuje da Agencija ima dovoljno novčanih sredstava za financiranje 100-postotnog iznosa svih rashoda i ulaganja u 2017. godini.