Donesen Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina

Photo nsl WEB-4.jpg
Hrvatski sabor donio je na sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, kojim je u pravni poredak Republike Hrvatske prenesena Direktiva 2014/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, čime je hrvatsko zakonodavstvo usklađeno s pravnom stečevinom EU u području elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina.

Cilj donošenja ovoga Zakona je smanjenje troškova, olakšavanje i poticanje izgradnje elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, kako bi se ubrzalo dostizanje ciljeva iz Digitalne agende za Europu do 2020. godine i to kroz niz mjera koje u bitnom obuhvaćaju sljedeće:

omogućivanje pristupa i zajedničkog korištenja svih vrsta prikladne postojeće fizičke infrastrukture te pružanje osnovnih informacija o toj infrastrukturi (ulogu jedinstvene informacijske točke obavlja Državna geodetska uprava)

koordiniranje građevinskih radova koji se izvode u cilju izgradnje mreža velikih brzina, te pružanje informacija o tekućim i planiranim građevinskim radovima (ulogu jedinstvene informacijske točke obavlja Državna geodetska uprava)

ubrzavanje i olakšavanje postupka izdavanja dozvola za izvođenje građevinskih radova, na način da sve potrebne informacije budu investitorima dostupne na jednom mjestu (ulogu jedinstvene informacijske točke obavlja Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja)
.

Provedbom ovoga Zakona očekuje se uklanjanje postojećih prepreka postavljanju mreža velikih brzina na razini cijele Hrvatske, a glavnu prepreku predstavljaju veliki troškovi građevinskih radova (do 80% ukupnih troškova) na postavljanju mreža, koji će se bitno smanjiti primjenom načela gradnje integrirane infrastrukture, pri čemu se koordiniranim građevinskim radovima istodobno gradi i postavlja više vrsta infrastrukture, što osobito uključuje komunikacijsku, svjetlovodnu infrastrukturu. Također se očekuje i uklanjanje drugih zamijećenih prepreka, kao što je neučinkovito korištenje postojeće fizičke infrastrukture mrežnih operatora, nepostojanje jedinstvene baze podataka o postojećoj fizičkoj infrastrukturi i nekoordiniranost prigodom izvođenja građevinskih radova.

Ovim će se Zakonom ostvariti i posebni ciljevi, kao što je smanjenje nepotrebnog umnažanja građevinskih radova, povezanih troškova i utjecaja na okoliš, povećanje transparentnosti podataka, povećanje konkurentnosti i kakvoće pruženih usluga na tržištu elektroničkih komunikacija te ostvarivanje digitalizacije javnog sektora, uz smanjenje troškova za javnu upravu, i pružanje djelotvornijih digitalnih usluga građanima.