Vijeće ministara telekomunikacija: Zajednička mrežna i informacijska sigurnosti te jedinstveno europsko tržište elektroničkih komunikacija

Photo ministar_luxemburg_6_6_2014_nsl.jpg
Na današnjem Vijeću ministara telekomunikacija razgovaralo se o izvješću o napretku dvaju zakonodavnih prijedloga na čijem se donošenju radilo tijekom grčkog predsjedavanja. Riječ je o Prijedlogu Direktive u vezi s mjerama za osiguranje visoke zajedničke mrežne i informacijske sigurnosti širom Unije te o Prijedlogu Uredbe koja se odnosi na jedinstveno europsko tržište elektroničkih komunikacija i na ostvarivanje povezanog kontinenta.

Republika Hrvatska podržava donošenje prve Direktive budući da se njome predviđaju mjere za osiguranje visoke razine sigurnosti u pogledu korištenja interneta te propisuju obveze država članica u pogledu prevencije, obrade i odgovora na rizike i incidente koji ugrožavaju informacijsku sigurnost. Sve mjere koje ova Direktiva propisuje bile bi obvezujuće za kritičnu infrastrukturu, a to je u Hrvatskoj već propisano Zakonom o kritičnim infrastrukturama. Same mjere osiguravanja visokog stupnja sigurnosti odnosile bi se na davatelje usluga pristupa internetu te davatelje hosting i cloud usluga.

Predložena Uredba o jedinstvenom europskom tržištu elektroničkih komunikacija važna je zbog potpunog ujednačavanja pristupa ovom tržištu u EU, jamči pristup otvorenom internetu i utvrđuje jedinstvena i visoka prava krajnjih korisnika. Ovakvim bi se pristupom u budućnosti smanjila regulacija u ovom sektoru i izbjegavala nacionalna rješenja u državama članicama.

Hrvatska načelno podržava ovakav prijedlog jedinstvenog digitalnog tržišta do 2015. godine, no smatra da ipak treba imati u vidu nacionalne različitosti.

Neki od hrvatskih komentara odnose se na:
1. smanjenje ovlasti nacionalnih regulatornih tijela, koja svakako treba zadržati budući da se radi o visoko konkurentnom tržištu
2. odredbe o usklađivanju uporabe radiofrekvencijskog spektra jer se previše zadire u pravo država na kontrolu uporabe spektra
3. ozmjene u pogledu roaminga koje su usmjerene u korist velikih operatora u odnosu na male, čime se otvara mogućnost za koncentraciju nekoliko velikih operatora na razini EU
4. mogućnost povećanja cijena domaćih usluga zbog ukidanja naplate roaminga

Vijeće je prihvatilo izvješća o napretku ova dva zakonodavna prijedloga, a na njihovom konačnom donošenju i usklađivanju s komentarima država članica nastavit će se raditi tijekom talijanskog predsjedavanja u drugoj polovici godine.

Komisija je podnijela izvješće o provedbi Digitalne agende za Europu. Hrvatska se svrstava među razvijenije zemlje Europe, s nužnim nastavkom rada na razvoju širokopojasnog pristupa internetu u ruralnim područjima.