Pomoćnik ministra Madunić sudjelovao na Ministarskom samitu o budućoj konkurentnosti cestovnog transportnog sektora

Photo nsl pmMM-SAMIT 9-3_18.jpg

Pomoćnik ministra, Mario Madunić sa suradnicima ispred Uprave kopnenog prometa i inspekcije resornog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sudjelovao je na Ministarskom samitu na temu konkurentnosti cestovnog transportnog sektora, koji se održao 6. ožujka u Budimpešti, u organizaciji zemalja Višegradske skupine, Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske.

Republika Mađarska trenutno je predsjedavajuća država u mandatnom razdoblju od 2017/2018 godine, stoga je ugostila ovogodišnji Samit kao država domaćin, a na Samitu su ovoga puta sudjelovale i države prijatelji, Bugarska, Rumunjska, Finska, Velika Britanija, Irska, Malta, Litva, Estonija, Latvija, Španjolska, Portugal, Slovenija i Hrvatska.

Glavna tema samita bila je Direktiva o upućenim radnicima (96/71/EC) koja bi trebala obuhvatiti i međunarodni transportni sektor unutar EU, a protiv koje je donesena i Zajednička deklaracija koje je potpisnik i Hrvatska gospodarska komora. Naime, zemlje članice Višegraske skupine kao i ostali potpisnici se jasno protive primjeni Direktive o upućenim radnicima na vozače u transportnom sektoru, posebno prijedlog Komisije za lex specialis, kojim se pretpostavlja da međunarodni prijevoz bilo tranzitni, bilateralni ili unakrsni podliježe Direktivi u upućenim radnicima kojom se žele stvoriti samo mali izuzetci.

Primjena takve Direktive na sve međunarodne prijevoze, gdje vozači prelaze granice na dnevnoj bazi je u suprotnosti sa samom Direktivom koja bi trebala obuhvaćati isključivo radnike koji rade na teritoriju druge zemlje članice mjesecima ili godinama.

Nadalje, primjena Direktive o upućenim radnicima je teško provediva zbog velikih i kompleksnih administrativnih zahtjeva koje uzrokuje. Tu se prvenstveno misli na primjenu velikog broja nacionalnih zakona ovisno o zemljama kroz koje se prijevoz obavlja kao i velik broj minimalnih dohodaka koje propisuje pojedini zakon, a ovise o starosti vozača, starosti vozila kao i vrsti robe koja se prevozi.

Primjena Direktive bi značila i primjenu velikog broja nacionalnih zakona koji reguliraju minimalni plaćeni odmor, kao i ograničila ili ugasila aktivnosti velikog broja malih i srednjih tvrtki koje nemaju dovoljno resursa da bi odgovorili na tako velike i kompleksne zahtjeve koje Direktiva nameće. Sukladno tome, složeni regulatorni prijedlog će imati neželjene učinke na tržište cestovnog prijevoza u cjelini, a time i funkcioniranje trgovine unutar EU, jer nameće izuzetno složene zahtjeve za male i srednje prijevozničke tvrtke koje obavljaju međunarodni prijevoz.

Primjena Direktive o upućenim radnicima na međunarodni prijevoz neće osiguravati jako i jedinstveno tržište, jer će potencijalno smanjiti rast EU-a zbog povećanih troškova međunarodnog prijevoza i na taj način ugroziti prekograničnu trgovinu. Time se slabi jedinstveno tržište EU i negativno utječe na financijsko stanje i stopu nezaposlenosti u cijeloj EU, zaključak je samita.