EASA provela standardizacijski nadzor u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo

Photo nsl CCAA-EASA 18-9_13.JPG
Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) provela je standardizacijski nadzor Odjela licenciranja i Odjela plovidbenosti Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo u razdoblju od 16. do 20. rujna.

EASA - in tim u sklopu nadzora posjetio je i neke ovlaštene organizacije s ciljem da se utvrdi u kojoj mjeri Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izvršava obveze u vezi sa nadzorom takvih organizacija.

Nakon provedenga nadzora od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo očekuje se da najkasnije do sredine prosinca ove godine EASA - i dostavi konačno izvješće o rezultatima nadzora, temeljem kojih će se utvrditi možebitne neusklađenosti na području primjene propisa.

Izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo biti će i okvir za izradu Plana korektivnih mjera koje će Agencija uputiti u konačnici na odobrenje EASA - i, kako bi se u sklopu Plana mogao pratiti napredak u implementaciji korektivnih mjera u svrhu potpune usklađenosti propisnih odredbi unutar nadležnosti sigurosti zračnoga prometa.

Standardizacijski nadzori u državama članicama EASA-e obavljaju se u skladu sa Uredbom Europske Komisije (EC) No 736/2006.