Ministar Hajdaš Dončić sudjelovao na Vijeću ministara u raspravi o Uredbi o jedinstvenom tržištu elektroničkih komunikacija i Direktivi o infrastrukturi za alternativna goriva

Photo MINISTAR_BRISEL_NASL_5-12-2013.jpg
Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić sudjelovao je u četvrtak na Vijeću ministara u Bruxellesu, na kojem je održana rasprava o Uredbi o jedinstvenom tržištu elektroničkih komunikacija, Direktivi o infrastrukturi za alternativna goriva, te je potpisan Sporazum o  suradnji između EU i zemalja članica i Švicarske konfederacije o europskim programima satelitske navigacije.

Prijedlogom Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama koje se odnose na jedinstveno europsko tržište elektroničkih komunikacija i na ostvarivanje povezanog kontinenta namjerava se omogućiti uklanjanje prepreka jedinstvenom tržištu te dopuniti postojeći regulatorni okvir u elektroničkim komunikacijama. Važnost ove Uredbe očituje se i u tome što područja, kao što su otvoreni internet i upravljanje prometom, zahtijevaju potpuno ujednačeni pristup na razini EU, kako bi se izbjegla postojeća divergentna nacionalna rješenja i omogućilo integrirano upravljanje mrežom, kao i razvoj internetskih sadržaja, aplikacija i usluga dostupnih na jednak način u cijeloj EU. Ovom Uredbom dodatno se jamči pristup otvorenom internetu i utvrđuje visoku razinu potpuno usklađenih prava krajnjih korisnika usluga, te povećava slobodu poslovanja na razini EU, a što bi s vremenom trebalo dovesti do smanjenja regulacije u ovom sektoru.

„Republika Hrvatska načelno je spremna podržati dio mjera iz predložene Uredbe, a osobito prijedloge u vezi sa zaštitom krajnjih korisnika usluga, mrežnom neutralnosti i europskim veleprodajnim proizvodima, kao i pojedine prijedloge vezane uz uporabu radiofrekvencijskog spektra.“, izložio je stav Republike Hrvatske ministar Hajdaš Dončić, te dodao kako smatra da se ovaj zakonodavni paket ne bi trebalo donositi po ubrzanom postupku, bez provođenja prethodne podrobne i sveobuhvatne rasprave o svim pojedinostima ovoga zakonodavnog prijedloga i procjene njegova utjecaja na tržište, iako je neosporna uloga jedinstvenog digitalnog tržišta do 2015. u ostvarivanju punog potencijala digitalnog gospodarstva u Europi.

„Republika Hrvatska također smatra da bi odgovarajuće izmjene i dopune postojećih direktiva bile prikladniji instrument za ostvarivanje tih ciljeva od Uredbe, uz istodobno uvažavanje svih nacionalnih specifičnosti.“ , istaknuo je ministar Hajdaš Dončić i naglasio kako predložena Uredba prelazi okvire slobode pružanja usluga budući nije uzeta u obzir razlika između prava na slobodu pružanja usluga u više država članica i prava na slobodu poslovnog nastana u državama članicama. Hrvatskoj nije prihvatljiva koncepcija kojom se uspostavlja radikalna promjena u načinu pružanja usluga zbog bojazni da će ova mjera imati negativan učinak na tržišno natjecanje, osobito kada je riječ o malim operatorima.

Međutim, stav RH je da ne može podržati predložene izmjene budući se Uredbom bitno mijenja nedavno donesena Uredba o roamingu i predloženim mjerama favoriziraju se veliki operatori u odnosu na male, čime se povećava opasnost od koncentracije nekoliko velikih operatora na razini EU i postoji ozbiljna opasnost da će operatori zbog gubitka prihoda od roaminga povećati cijene domaćih usluga.

RH ne može prihvatiti smanjivanje ovlasti nacionalnih regulatora i povećanje kontrolnih ovlasti EK koje se predlažu ovom Uredbom, a odnose se na regulatorne postupke koji su u nadležnosti nacionalnog regulatora (regulatorne obveze, rješavanje sporova, itd.). U području upravljanja radiofrekvencijskim spektrom RH pozdravlja jasno određenje da se odredbe Uredbe odnose samo na spektar širokopojasnih bežičnih komunikacija te da nemaju utjecaja na pravo država članica na utvrđivanje iznosa naknade. Međutim, regulatorna načela za upravljanje tim dijelom radiofrekvencijskog spektra uređena su nejasno i preopćenito, osobito u odnosu na primjenu tih načela u odnosu na EU operatore. U tom smislu, RH kao problematične vidi i mjerila koja treba uzeti u obzir prigodom odlučivanja o namjeni i dodjeli radiofrekvencijskog spektra. Odredbe o mrežnoj neutralnosti preširoko su postavljene i predstavljaju nefleksibilno, kruto rješenje koje potencijalno može biti štetno za operatore.

Osim o elektroničkim komunikacijama, na Vijeću se raspravljalo i o Direktivi o infrastrukturi za alternativna goriva, koja za cilj ima smanjenje onečišćenja od strane fosilnih goriva i poticanje europske automobilske industrije s pogonom na alternativna goriva. Ministar Siniša Hajdaš Dončić istaknuo je kako Republika Hrvatska podržava prijedlog direktive i iskazuje političku volju za uvođenjem zakonodavnih, financijskih, tehničkih, informativno-edukacijskih i ostalih mjera kojima će se omogućiti tržišni razvoj alternativnih goriva te izgradnja pripadajuće infrastrukture za električnu energiju, vodik i prirodni plin u EU i Republici Hrvatskoj. „Uzimajući u obzir mali broj stanica za punjenje alternativnim gorivima u Hrvatskoj, naše stajalište je da je potrebno poticati izgradnju nove infrastrukture potrebne za opskrbu alternativnim gorivima. Imajući ovu činjenicu u vidu potrebno je i nadalje nastojati ublažiti obveze koje bi za RH proizlazile iz donošenja ove Direktive, odnosno podržati inicijative da se financiranje infrastrukture za alternativna goriva u što većoj mjeri omogući korištenjem TEN-T i CEF sredstava.“ , zaključio je ministar.

Na današnjem Vijeću ministar Hajdaš Dončić također je potpisao Sporazum o suradnji između zemalja EU i Švicarske Konfederacije, kojim će se omogućiti sudjelovanje Švicarske u europskim programima ksatelitske navigacije s ciljem unapređivanja dugoročne suradnje u satelitskoj navigaciji pod civilnim nadzorom, a posebno sudjelovanja u programima europsog globalnog navigacijskog sustava.