Inspektori cestovnog prometa sa mađarskim i slovenskim kolegama obavili akciju inspekcijskog nadzora prijevoza putnika i tereta

Photo nsl w UPI 15-11 APNP-OS 21-11_13.JPG

Inspektori cestovnoga prometa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture zajedno sa inspektorima cestovnog prometa iz Mađarske i Slovenije, a u okviru Godišnjeg programa rada Službe inspekcije cestovnog prometa, kao i preuzetim obvezama iz područja međunarodne suradnje s inspekcijama drugih zemalja članica Europske unije,  proveli su dvodnevnu međunarodnu akciju inspekcijskog nadzora javnog linijskog prijevoza putnika i tereta u Mađarskoj, na poziciji granični prijelaz Redics - Dolga Vas. Akcija je trajala od 31. kolovoza do 1. rujna.

U akciji je pregledano ukupno osam teretnih vozila, od čega sedam vozila za konvencionalni prijevoz iz EU, od toga tri rumunjska, dva poljska, jedno slovačko i jedno mađarsko vozilo, te jedno vozilo za prijevoz opasnih tvari iz Italije.

Prilikom nadzora su uz potrebnu dokumentaciju vezanu za prijevoz, pregledani i tahografski zapisi sa dva analogna tahografa, odnosno 58 tahografskih listića, te sa šest digitalnih tahografa, odnosno 174 tahografska zapisa, slijedeom čega nisu utvrđeni nikakvi prekršaji.