HAKOM: Danas na snagu stupaju izmjene i dopune Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

Photo HAKOM logo.JPG
Današnjim danom na snagu stupa Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, a koji pobliže razrađuje odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama, posebice u odnosu na način pružanja usluga krajnjim korisnicima. Pravilnik je donesen nakon provedene javne rasprave i detaljne analize svih pristiglih komentara.

Izmjenama i dopunama Pravilnika, u slučajevima kada korisnik želi podnijeti prigovor svojem operatoru i dokazati da mu ne isporučuje minimalnu ugovorenu brzinu pristupa internetu, pojednostavljena je i ubrzana dosadašnja procedura. Ukinuto je vremensko razdoblje mjerenja od 19 do 23 sata te je smanjen broj mjerenja koje je krajnji korisnik obvezan napraviti korištenjem aplikacije HAKOMetar i to sa sedam na samo tri mjerenja. Aplikacija HAKOMetar je također nadograđena u skladu s izmjenama i dopunama, pa sada omogućava i izravno slanje prigovora operatoru po završetku postupka mjerenja.

U slučajevima kada korisnici mijenjaju operatora javnih komunikacijskih usluga u  elektroničkoj komunikacijskoj mreži nepokretnih komunikacija propisan je postupak brže i razvidne promjene. Naime, izmjene pravilnika propisuju rokove promjene te ukoliko novi operator ne realizira zatraženu uslugu, isti je obvezan, na temelju pisanog zahtjeva krajnjeg korisnika, isplatiti krajnjem korisniku naknadu za kašnjenje u iznosu od pedeset (50) kuna za svaki dan kašnjenja, do dana realizacije usluge ili dana raskida ugovora.

Uz navedeno, propisane su i dopunjene izmjene koje se odnose na obavještavanje korisnika o potrošnji usluga, pravu povrata nepotrošenog iznosa kod unaprijed plaćene usluge (pre-paid) prilikom prijenosa broja u drugu mrežu, kao i izmjene koje se odnose na pružanje usluga s posebnom tarifom.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga može se pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=317, a nova inačica HAKOMetra na http://www.hakom.hr/default.aspx?id=1144.