Vlada dala suglasnost na Godišnji program rada HAKOM-a i Godišnji financijski plan HAKOM-a za 2015. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila odluku o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada HAKOM-a i Godišnji financijski plan HAKOM-a za 2015. godinu.

Godišnjim programom rada HAKOM-a utvrđuju se ciljevi i zadaće u obavljanju regulatornih i drugih poslova propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga, i sastoji se od šest poglavlja: Regulacije tržišta elektroničkih komunikacija, Regulacije tržišta poštanskih usluga, Regulacije tržišta željezničkih usluga, Zaštite korisnika, Inspekcijskog nadzora i HAKOM-a.

Godišnjim financijskim planom HAKOM-a osiguravaju se sredstva za obavljanje poslova, a sastoji se od četiri dijela: Financijskog plana HAKOM-a te financijskih planova za područja elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkih usluga. Na osnovi Godišnjeg financijskog plana donosi se Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova HAKOM-a.

Ukupni planirani prihodi HAKOMA za 2015. godinu su 79,6 milijuna kuna, što je za 3,4 milijuna manje nego godinu prije, dok su ukupni planirani rashodi 129,4 milijuna kuna, što je za 14,7 milijuna manje nego godinu prije. Planiran je višak neutrošenih sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 49 779 400  kuna, od čega bi se pokrio manjak prihoda u 2015. godini, a što je sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama.