U Beogradu održana Međunarodna konferencija Savske komisije - “Rijeka Sava - transportni koridor i turistička destinacija”

Photo nsl w JB SavaBG 7-3_13.jpg

U organizaciji Međunarodne komisije za sliv rijeke Save(Savska komisija) u srijedu 6. ožujka u Beogradu je održana Međunarodna konferencija na temu “Rijeka Sava - transportni koridor i turistička destinacija“ s ciljem predstavljanja razvojnih planova i programa iz područja unutarnje plovidbe u slivu rijeke Save.

Na Konferenciji su prikazani dosadašnji rezultati regionalne suradnje u području razvoja plovidbe i turizma pod koordinacijom Savske komisije te je jasno iskazana potreba korisnika plovnog puta rijeke Save da se plovni put osposobi za plovidbu u što kraćem roku. Između ostalog, zaključeno je da Savska komisija, u kontaktu i u suradnji s državama članicama, učini daljnje i dodatne napore kako bi se prebrodile sve postojeće teškoće u implementaciji projekta obnove plovnog puta na rijeci Savi.

U regiji je prepoznat veliki potencijal i interes za razvoj svih vidova “održivog” turizma (nautički, rekreativni, eko-turizam itd.) i u tom pogledu, Savska komisija je prepoznata kao dobar okvir za daljnje uključenje interesnih skupina iz svih savskih država i svih društvenih sektora te kao dobar mehanizam za učinkovitiju pripremu i implementaciju prekograničnih projekata te kao platforma za koordinaciju daljnjih aktivnosti na slivu Save u području “održivog” turizma.

Konferencija, koju je otvorio ministar prometa Republike Srbije Milutin Mrkonjić, okupila je više od 80 sudionika - vladinog sektora, nevladinih organizacija, gospodarskog, poslovnog i akademskog sektora iz područja unutarnje plovidbe, turizma, voda te zaštite okoliša iz svih zemalja članica Savske komisije, Slovenije, BiH i Srbije. U ime Hrvatske kao članice komisije, sudjelovao je kap. Janko Brnadrić, načelnik sektora unutarnje plovidbe Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Uz europsku koordinatoricu za unutarnje vodne putove, Karle Peijs i drugih predstavnika Europske komisije, Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav, Dunavske komisije, Dunavske strategije EU kao i drugih međunarodnih organizacija i institucija, a izlaganja i prezentacije sa Konferencije bit će dostupni na internet stranici Savske komisije  www.savacommission.org.