Vlada usvojila Godišnje izvješće o radu HAKOM-a za 2013. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Godišnje izvješće o radu HAKOM-a za 2013. godinu koje sadrži sve propisane podatke koji se odnose na tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, koja su bila u nadležnosti HAKOM-a u 2013. godini.

Rad HAKOM-a u 2013. godini bio je usmjeren na ostvarivanje utvrđenih načela i ciljeva regulacije tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, u okviru čega je poseban naglasak stavljen na promicanje djelotvornoga tržišnog natjecanja, razvoj širokopojasnog pristupa internetu i osiguranje visoke razine zaštite korisnika usluga, dok je na tržištu poštanskih usluga naglasak bio na dosljednoj primjeni novog Zakona o poštanskim uslugama u postupku liberalizacije tog tržišta.

Hrvatsko tržište elektroničkih komunikacijskih usluga u 2013. godini obilježili su daljnji razvoj širokopojasnog pristupa internetu i transformacija mreža elektroničkih komunikacija prema korisnicima višemedijskih usluga. Dodjelom preostale "digitalne dividende" operatorima mreža pokretnih komunikacija otvorene su mogućnosti za značajna ulaganja u infrastrukturu i razvoj novih aplikacija te osiguranje dostupnosti brzog širokopojasnog pristupa internetu većem broju građana na cjelokupnom području RH, s posebnim naglaskom na pristup u ruralnim i slabije razvijenim područjima. U 2013. godini ostvaren je daljnji rast ulaganja u odnosu na 2012. godinu, i to za oko 7%, odnosno uloženo je više od 2,4 milijarde kuna, ili oko 74 EUR po stanovniku, što je u razini prosjeka EU. Hrvatsko tržište elektroničkih komunikacija zabilježilo je pad prihoda od oko 2% u usporedbi s 2012. godinom, što je prije svega posljedica stalnog snižavanja cijena usluga. Kao rezultat ubrzanog razvoja i uporabe širokopojasnog pristupa, usluga pristupa internetu svojim udjelom sve značajnije sudjeluje u ukupnom prihodu tržišta elektroničkih komunikacija, s povećanjem udjela s 18,98% na 20,81%. U 2013. godini broj korisnika usluge širokopojasnog pristupa internetu porastao je za 10,7% i u mrežama nepokretnih komunikacija dosegnuo je gustoću s obzirom na broj stanovnika od 21,56% (u usporedbi s oko 30% u EU), dok je u mrežama pokretnih komunikacija dosegnuo gustoću od 9,87%, što je u razini prosjeka EU.

Stanje na tržištu poštanskih usluga u Hrvatskoj tijekom 2013. godine nije se značajnije mijenjalo u odnosu na prethodne godine. Na poštanskom tržištu povećan je broj davatelja usluga s 21 na 23 davatelja te je zabilježen daljnji pad poštanskog prometa za približno 3%. Davatelji poštanskih usluga su u 2013. godini od obavljanja poštanskih usluga iskazali prihode u ukupnom iznosu od 1,426 milijardi kuna, pri čemu je javni operator HP – Hrvatska pošta d.d. povećao svoj udjel na tržištu sa 67,5% na 70,8%.

Što se tiče financijskog izvješća HAKOM-a važno je napomenuti da HAKOM nije korisnik državnog proračuna RH već se financira iz naknada od korisnika tržišta koje regulira, a računovodstvo vodi u skladu s Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija, Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Zakonom o poštanskim uslugama. Ukupni ostvareni prihodi HAKOM-a u 2013. godini iznose 106.271.386 kuna, dok rashodi HAKOM-a u 2013. godini iznose 109.934.959 kuna. Ukupna ulaganja HAKOM-a za 2013. godinu iznose 13.813.855 kuna. Bitno je istaknuti da su neutrošena financijska sredstva iz 2012. godine Izmjenama i dopunama Financijskog plana HAKOM-a prenesena u 2013. godinu i iskorištena za program potpora razvoju širokopojasnog pristupa u ruralnim i slabije razvijenim područjima. Iz tog programa je u 2013. godini isplaćeno oko 18,5 milijuna kuna, a ugovoreno je još dodatnih oko 16,5 milijuna kuna. U skladu s važećim zakonskim odredbama HAKOM je u 2013. godini naplatio 680.304.775 kuna prihoda u korist državnog proračuna RH, i to na osnovu naplate naknada za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra, adresa i brojeva te naknade za ovlasti i dozvole.