Vlada: Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2013.

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojeno je Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2013. godinu kojim je obuhvaćena djelatnost i ustrojstvo Agencije, izvješće o financijskom poslovanju Agencije, informacije o stanju sigurnosti željezničkog prometa u RH, pregled aktivnosti Agencije shodno području nadležnosti, informacije o suradnji Agencije s tijelima nadležnim za sigurnost drugih zemalja i Europskom agencijom za željeznice te o ostvarivanju načela javnosti rada Agencije.

Agencija za sigurnost željezničkog prometa stupanjem na snagu novog Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, postala je nadležna za izdavanje potvrda i uvjerenja o sigurnosti za željezničke prijevoznike i upravitelje infrastrukture, odobrenja za puštanje u uporabu strukturnih podsustava (infrastruktura i vozila), nadzor sustava upravljanja sigurnošću, nadzor obavljanja djelatnosti željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture, izdavanje dozvola za strojovođe, ovlaštenja za centre za osposobljavanje strojovođa te vođenje propisanih registara. Također novim Zakonom iz nadležnosti Agencije brisani su poslovi vezani uz stručno osposobljavanje željezničkog izvršnog osoblja.

U Izvješću je istaknuto kako su najvažnije aktivnosti Agencije u 2013. godini bile okončanje postupka ovlašćivanja centra za osposobljavanje strojovođa, donošenje rješenja za tijelo nadležno za održavanje teretnih vagona, kao i otvaranje postupaka za izdavanjem dopuštenja za obavljanje usluga teretnog željezničkog prijevoza za tri nova operatera.

Provjerom sigurnosnih pokazatelja u prijašnjim godinama, vidljivo je smanjenje broja ozbiljnih nesreća u odnosu na 2012. godinu za 27,3 %, a nesreća za 17,2 %. Broj izvanrednih događaja koje su prvenstveno prouzročili željeznički radnici je i dalje dosta visok (40) te je nužno pojačati nadzor u tom segmentu. Prema izvješću upravitelja infrastrukture 36,3 % željezničko-cestovnih prijelaza osigurano je određenom vrstom tehničke zaštite, što je nužno povećati uz adekvatna financijska sredstva (cijena osiguranja jednog prijelaza tehničkim sredstvima iznosi oko 1.000.000,00 kuna); uz tehnička rješenja nužno je raditi na povećanju discipline sudionika u prometu.

Sredstva za rad Agencije u iznosu od 4.651.000,00 kuna bila su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu, a od tako planiranih sredstava do 31. prosinca 2013. godine izvršeno je 3.087.407,00 kuna.

Agencija je djelomično riješila i pitanje administrativnih kapaciteta zapošljavanjem stručnjaka tehničkih zanimanja iz nacionalnih tvrtki željezničkog sektora koje su provodile proces restrukturiranja, premještajem iz MPPI te provođenjem relativno uspješne aktivne politike privlačenja mladih stručnjaka iz realnog sektora, tako da je ukupan broj izvršitelja na dan 31. prosinca bio 12, ali time problem kadrovske nepopunjenosti nije do kraja riješen, jer je nužno osigurati djelatnike na izdavanju rješenja o dopuštanju početka rada pojedinih infrastrukturnih podsustava.