Vlada usvojila Nacrt Zakona o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu

Photo ec.jpg
Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Nacrt prijedloga Zakona o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu, kojim se propisuje obveza naručitelja  i prijevoznika javnog linijskog prijevoza putnika pri kupnji cestovnih motornih vozila.

Zakon propisuje da naručitelj i prijevoznik javnog linijskog prijevoza putnika u postupcima javne nabave vozila, kojima se obavlja cestovni prijevoz, u obzir uzimaju energetske učinke i utjecaj na okoliš tijekom radnog vijeka vozila, uključujući potrošnju energije i emisiju CO2.

Ekološki i energetski učinci moraju minimalno uključivati potrošnju energije, emisiju ugljičnog dioksida (CO2) i emisije onečišćujućih tvari (oksida dušika - NOx, nemetanskih ugljikovodika – NMHC i lebdećih čestica – PM), ali je moguće uzimati u obzir i druga mjerila zaštite okoliša.

Provedbom ovoga Zakona RH se konkretnije i aktivnije uključuje u realizaciju općih ciljeva Europske unije u vezi s racionalnijim i učinkovitijim korištenjem energetskih resursa i zaštitom okoliša.

Obveza Hrvatske je da u nacionalno zakonodavstvo unese odredbe Direktive 2009/33/EZ Europskoga Parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu kojom se želi potaknuti tržište čistih i energetski učinkovitih vozila te na taj način, u području prometa, doprinijeti ostvarivanju ukupne energetske, ekološke i klimatske politike Europske unije.

Direktiva se odnosi  M1, N1, N2 i N3 kategorije vozila koja nabavljaju javnopravna tijela i ugovorni subjekti utvrđeni europskim direktivama o javnoj nabavi.