HAC: Kredit za financiranje Plana poslovanja

Photo 14.04.logo_hac338.jpg
Hrvatske autoceste d.o.o. danas su potpisale su Ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 130 milijuna EUR-a za  financiranje Plana poslovanja za 2012. godinu.

Ugovor je potpisan sa zajednicom ponuditelja koju čine Croatia banka d.d., Erste & Steiermaerkische Bank d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., OTP banka Hrvatska dioničko društvo, Privredna banka Zagreb d.d. i Societe Generale- Splitska banka d.d..

Jedan dio ovog  kredita namijenit će se za plaćanje situacija za izvršene građevinske radove prema Planu građenja, dok će se jednim dijelom servisirati  dospjele kreditne obveze.

Kredit se ugovara na pet godina uz jednokratnu otplatu na petu  godišnjicu od dana potpisa ugovora uz kamatnu stopu od 4,8 % godišnje.

Hrvatske autoceste planirale su ovo zaduživanje, a navedeni kredit realiziran je unutar Plana poslovanja za 2012. godinu.