Održana radionica „Priprema projekata održivih prometnih sustava urbane regije“

Photo projekti_odrzivih_prometnih_sustava_NSL.jpg
U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture danas je održana radionica pod nazivom „Priprema projekata održivih prometnih sustava urbane regije“, koju je Uprava za prometnu infrastrukturu - Sektor za fondove EU, organizirala s ciljem upoznavanja budućih korisnika projekata s postupcima izrade projektnih prijedloga i prijava, kako bi osigurali kvalitetu projektnih prijedloga i prijava, koje se preduvjet sufinanciranju sredstvima fondova Europske unije.

Radionica je okupila stotinjak potencijalnih prijavitelja projektnih prijedloga iz jedinica lokalne i područne, regionalne samouprave, razvojnih agencija, udruga te drugih pravnih osoba koje mogu biti nositelji projekata koji za cilj imaju postizanje održive gradske i prigradske mobilnosti, uspostavu kvalitetnih prometnih sustava urbane regije i integriranog prometa, a od velike su važnosti za razvoj svih regija Republike Hrvatske.

Naime, u sljedećem financijskom razdoblju (2014. – 2020.) provedba takvih projekata biti će uvelike podržana politikom i dodjelom financijskih sredstava Europske unije, stoga je kvalitetna priprema navedenih projekata nužna i jedan od prioriteta prometnog sektora.

Vodeći se time, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 10. travnja 2014.objavilo je Poziv za iskaz interesa za dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje pripreme projekata održive gradske i prigradske mobilnosti u 2014. godini prema Operativnom programu Promet 2007.–2013., na koji je odgovorio velik broj mogućih prijavitelja i sudionika današnje radionice.

Svi oni danas su od predstavnika Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Dubravke Đurkan Horvat, načelnice Sektora za fondove EU i Jadranke Pavić Vidović, voditeljice Odjela za programiranje, imali priliku čuti koji su prioriteti prometnog sektora u financijskom razdoblju 2014.-2020., a to su: promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u ključnoj infrastrukturi, potpora multimodalnom “Jedinstvenom europskom prometnom području” kroz investicije u TEN-T mrežu, poboljšanje regionalne mobilnosti kroz povezivanje sekundarnih i tercijarnih čvorišta s TEN-T infrastrukturom, razvoj i unaprjeđenje okolišno-prihvatljivih i nisko-ugljičnih prometnih sustava uključujući unutarnje plovne putove, pomorski promet, luke, multimodalna čvorišta i infrastrukturu zračnih luka sa ciljem promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti te razvoj i obnova sveobuhvatnog, visokokvalitetnog i interoperabilnog željezničkog sustava te promocija mjera smanjenja buke. Za ispunjenje tih prioriteta, koji su u novom operativnom programu „Konkurentnost i Kohezija“, navedeni u Prioritetnoj osi 7. „Povezanost i mobilnost“, za sektor prometa planirano je 1,3 milijarde eura, od čega 400 milijuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj i 910 milijuna iz Kohezijskog fonda.

Proceduru prijave projekata i potrebnu dokumentaciju sudionicima su detaljnije objasnili Kristijan Ležaić i Marina Mrvoš Major iz Službe za evaluaciju projekata i potporu sustavu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, a sadržaj projektne dokumentacije na primjeru Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije predstavio je Slavko Štefičar, glavni koordinator Saveza za željeznicu. Ante Klečina, voditelj projekata iz Saveza za željeznicu dao je primjere projekata integriranog prijevoza putnika i istaknuo njegove prednosti.

O sadržaju, opsegu i kvaliteti projektne dokumentacije govorili su Lothar Zeller i Rafael Alcayde Ferrus, predstavnici JASPERS-a, zajedničke pomoći za potporu projektima u europskim regijama, koji su dodatno pojasnili i pojam funkcionalnih regija, a koje definira buduća Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske na osnovi prometne potražnje.

Buduća Strategija, koja je u javnoj raspravi do 27. srpnja, po prvi puta uvodi i novi sektor javne gradske, prigradske i regionalne mobilnosti na nacionalnom nivou, gdje će Ministarstvo biti koordinator koji podupire i strateškim dokumentom osigurava podlogu za EU sufinanciranje projekata iz ovog sektora,  a koji su u domeni lokalne i regionalne samouprave.

PRILOG:

1. Integrirani javni prijevoz putnika (.pdf)
2. Postupak prijave projekata (.pdf)
3. Prometna politika EU i financijska perspektiva 2014. - 2020. (.pdf)
4. Sadržaj projektne dokumentacije (.pdf)