Održan sastanak s predstavnicima pet najvećih gradova Hrvatske oko izrade koncepta strategije javne gradske, prigradske i regionalne mobilnosti

Photo nsl MPPI INFR KCP 4-4-13 22-4_13.jpg
U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture po prvi put je održan sastanak s predstavnicima gradova Zagreba, Splita, Osijeka, Rijeke i Zadra, kao središtima s najvećim brojem stanovnika, povodom izrade Koncepta strategije javne gradske, prigradske i regionalne mobilnosti koji će biti sastavni dio sveobuhvatne Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske, a koja je trenutno u izradi. U izradi ovog koncepta sudjeluju članovi sektorske radne grupe koja je osnovana, a koji dolaze iz redova javnih službi, državne uprave, Udruge gradova, Udruge županija i koja je s radom započela pred kraj prošle godine.

Na sastanku, koji je vodila Katarina Čop Bajde, načelnica Sektora za fondove EU i međunarodnu suradnju i voditeljica sektorske radne grupe Javna gradska, prigradska i regionalna mobilnost, predstavljen je način rada i plan izrade Strategije, čiji se koncept očekuje krajem godine te je zamoljena suradnja svih predstavnika gradova na dostavi potrebnih podataka te organizaciji sastanaka/radionica s ciljem osiguranja psudjelovanja lokalnih dionika u svim funkcionalnim cjelinama.

Javni gradski i prigradski promet prepoznat je kao jedan od prioriteta prometne politike Europske unije za razdoblje sljedećih dvadest do trideset godina, i kao takav bit će sastavni dio i nove Strategije prometnog razvoja RH, koja će u sebi objediniti sektorske strategije. Sektorske strategije, objedinjene u novoj Strategiji prometnog razvoja RH, odnose se na željeznički, cestovni, pomorski, riječni i zračni, a sada i na  gradsko-prigradski, javni i integrirani promet.

Republika Hrvatska svoj trenutni prometni razvoj oblikuje prema postojećoj Strategiji prostornog uređenja, koju je Hrvatski Sabor donio 1997. godine te na Strategiji prometnog razvitka Republike Hrvatske iz 1999. godine. Za izradu nove Strategije formirano je šest sektorskih radnih grupa, a koordinaciju izrade provodi Sektor za fondove EU i međunarodnu suradnju u Upravi za prometnu infrastrukturu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Izrada Strategije provodi se kroz tri ugovora. Okvirnim ugovorom „Tehničko tajništvo za organizaciju procesa izrade sektorskih prometnih razvojnih strategija“ u vrijednosti od oko 190 tisuća eura, kojim su angažirani stručnjaci za rad sa sektorskim radnim grupama zaduženima za pripremu sektorskih analiza i podloga, koji je u tijeku.

Zatim, Ugovorom o uslugama „Izrada Strategijeprometnog razvoja RH“ kojim je predviđena izrada same Strategije prometnog razvoja RH na osnovi prethodno izrađenih koncepata sektorskih prometnih razvojnih strategija, čija vrijednost iznosi 400 tisuća eura, te Ugovorom za izradu Prometnog modela RH, a koji se planira ugovoriti krajem 2013. godine. Kraj realizacije projekta predviđen je u listopadu 2015. godine, a vrijednost ugovora iznosi milijun i 200 tisuća eura.

Strategija prometnog razvoja RH obuhvatit će razdoblje do 2027. godine, a njen koncept očekuje se do kraja  ove godine, kad će ga usvojiti resorni ministar, a potom Vlada RH.