Imenovani članovi uprava i nadzornih odbora u trgovačkim društvima čiji je osnivač Republika Hrvatska

Photo VItic_Kockica.jpg
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture kao ovlašteni predstavnik Republike Hrvatske u trgovačkim društvima čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska, a temeljem odredbi Zakona i podzakonskih akata o trgovačkim društvima, s današnjim danom započelo je postupke opoziva članova Uprava i Nadzornih odbora kojima je istekao ili istječe mandat, kao i imenovanja novih članova Uprava i Nadzornih odbora s mandatom do imenovanja članova Uprava, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 33/16 i 47/16) i članova Nadzornih odbora sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove Nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 33/16, 43/16).

Imenovanje novih članova Uprave i Nadzornih odbora do provođenja propisanih postupaka za imenovanje članova Uprave i Nadzornih odbora, izvršeno je radi kontinuiranog i nesmetanog rada trgovačkih društava od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku te sa novoimenovanima nisu sklopljeni menadžerski ugovori.