Vlada usvojila Odluku o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti.

Ovom odlukom propisuje se visina naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti koju plaća investitor komunalnih, vodnih i energetskih građevina te građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na javnoj cesti, odnosno osoba koja je na temelju posebnog zakona ovlaštena upravljati tim građevinama i infrastrukturom.

Naime, do stupanja na snagu važećeg Zakona o cestama kojim je uvedena mogućnost osnivanja stvarnih prava na javnoj cesti, izgradnja i polaganje predmetne infrastrukture na javnoj cesti regulirala se sklapanjem ugovora o korištenju cestovnog zemljišta sa upraviteljem javne ceste.

Važećom Odlukom o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja utvrđene su visine naknada za pravo služnosti za svu navedenu infrastrukturu, osim naknada za elektroničku komunikacijsku opremu (antenski uređaji i bazne stanice) koja je bila predmet tada važećih Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti i Pravilnika o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti. Budući je na snagu stupio novi Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti u kojemu nije predviđena naknada za tu vrstu opreme bilo je nužno donijeti novu Odluku.

Donošenjem ove Odluke korisnici stvarnih prava na javnoj cesti u primjeni predloženih naknada neće imati veći trošak.