Odobren Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, za promet 1,3 milijarde eura

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada Republike Hrvatske održala je u petak, 12. prosinca 2014. telefonsku sjednicu na kojoj je, nakon višemjesečnog usuglašavanja, prihvatila prijedlog Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020., a isto je danas učinila i Europska komisija donošenjem Odluke o odobrenju ovog Programa.

Podsjetimo, sektor prometa nalazi se unutar prioriteta 7 – Povezanost i mobilnost, koji je usmjeren na promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u ključnoj infrastrukturi, a na raspolaganju će imati 1,3 milijarde eura. 400 milijuna eura bit će nam dostupno iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a nešto više od 900 milijuna iz Kohezijskog fonda. Kako bi mogla koristiti financijska sredstva za razdoblje 2014.-2020., Hrvatska je u listopadu ove godine donijela Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske i na taj način osigurala korištenje sredstava do 2016..

Nastavno na donošenje Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske (RH) i Europske komisije (EK) za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., RH je dostavila EK konačni prijedlog teksta Programa kao jednog od ključnih preduvjeta za korištenje sredstava iz ESI fondova EU-a za financijsko razdoblje 2014.-2020. Programom se utvrđuje strategija RH za ulaganje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) te prioriteti i mehanizmi za učinkovito korištenje dodijeljenih sredstava. Programom se provodi kohezijska politika EU-a i doprinosi cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta“ kao i nacionalno određenim ciljevima u područjima u koja je moguće ulagati iz navedenih fondova EU-a, s naglaskom na infrastrukturna ulaganja.

Donošenjem Programa RH će imati konkretni strateški okvir za korištenje sredstava iz proračuna EU-a koja su joj dodijeljena kroz Višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje 2014.-2020. U skladu s VFO i Provedbenom odlukom Komisije od 3. travnja 2014. o određivanju godišnje raščlambe ukupnih sredstava po državi članici u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta”, RH je iz proračuna EU-a na raspolaganju ukupno 8,397 milijardi eura, od čega je 6,881 milijardi eura dodijeljeno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., od čega 4,321 milijardi eura iz EFRR-a i 2,559 iz KF-a.

Raspodjela spomenute alokacije od ukupno 6,881 milijardi eura iz ESI fondova, kojoj se pridodaje još oko 1,2 milijarde eura sufinanciranja iz proračuna Republike Hrvatske, je sljedeća:
  • Više od 2,7 milijardi eura dodijeljeno je u pet prioriteta vezanih za poticanje konkurentnosti: istraživanje i inovacije,  informacijske i telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, niskougljično gospodarstvo, te obrazovanje;
  • Preko 45 posto ukupne alokacije iz Europskog fonda za regionalni razvoj bit će iskorišteno za podršku malim i srednjim poduzećima, istraživanje i inovacije; i
  • Značajan udio ulaganja, od više od 3,5 milijardi eura, uložit će se u zaštitu okoliša, prilagodbu klimatskim promjenama i mrežnu infrastrukturu (promet).
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.