Vlada usvojila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

Photo ///vijest24062015.png
Na današnjoj je sjednici Vlada usvojila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama kroz čije se izmjene predviđa mogućnost da se, radi zaštite i ostvarenja strateškog interesa RH, određeni poslovi koje obavlja HAC, povjere posebnim zakonom društvu Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. (HAC-ONC d.o.o.), kojeg je HAC osnovao radi pružanja usluga naplate cestarine i obavljanja radova održavanja autocesta i objekata s naplatom cestarine. Radi se o poslovima iz predmeta poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o., na određenim autocestama i cestovnim objektima s naplatom cestarine na državnim cestama.

Ukoliko se upravljanje i održavanje izgrađenim autocestama i cestovnim objektom s naplatom cestarine povjeri posebnim zakonom na određeni rok trgovačkom društvu HAC-ONC d.o.o., na društvo će se primjenjivati sve odredbe Zakona o cestama koje se odnose na upravitelje javnih cesta. Tijekom propisanog razdoblja HAC d.o.o. neće biti nadležan za rekonstrukciju i dogradnju, upravljanje i održavanje tim autocestama i objektom s naplatom. Trgovačko društvo HAC-ONC d.o.o. tijekom propisanog razdoblja imat će sva prava i obveze koje ima HAC d.o.o. u odnosu na preneseni predmet poslovanja, uključujući pravo na prihode od naknada za korištenje autocesta (cestarina, naknada za izvanredni prijevoz, naknada za pravo građenja i pravo služnosti, naknada za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih uslužnih djelatnosti).

Nadalje, predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o cestama namjerava se riješiti problem nedorečenosti određenih pitanja iz Zakona te kvalitetnije propisati izričaj pojedinih važečih odredbi te tako osigurati jedinstveno tumačenje i postupanje, i to:
  • Precizno se propisuje za vozila kojih hitnih službi se ne naplaćuje korištenje autocesta i objekata s naplatom, što će omogućiti upraviteljima autocesta i objekata s naplatom cestarine ujednačeno postupanje prema korisnicima.
  • Dodatno se poslovi nadzora i kontrole izvanrednog prijevoza povjeravaju i inspektoru Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture čime će se osigurati veća zaštita javnih cesta,
  • Uvode se efikasnije sankcije prema korisnicima javnih cesta koji ne poštuju zakonske odredbe vezane za obavljanje izvanrednog prijevoza te isto tako i za propust neplaćanja cestarine za korištenje autocesta i objekata za koje je uvedena naplata cestarine,
  • Proširuje se postojeća odredba o realizaciji projekata na cesti bez obzira na eventualnu promijenu značaja razvrstavanjem na cijelu mrežu javnih cesta,
  • Brišu  se odredbe iz Zakona koje se odnose na ne plaćanje naknade za stvarna prava koja nastaju u odnosima između upravitelja javne ceste sa društvima u vlasništvu RH odnosno lokalne i regionalne samouprave, radi potencijalnog diskriminativnog odnosa, odnosno procjenom da je takovo oslobođenje od plaćanja naknada potencijalni oblik državne potpore,
  • Na prijedlog MRRFEU uvrštene su odredbe kojima se uređuje pitanje plaćanja zimske službe za nerazvrstane ceste na području jedinica lokalne samouprave koje imaju status brdsko-planinskog područja. Zimska služba financirat će se iz dijela naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, koja se uplaćuje iz državnog proračuna na račun Hrvatskih cesta. Financiranje zimske službe uredit će se ugovorom između Hrvatskih cesta d.o.o. i jedinica lokalne samouprave koje imaju status brdsko-planinskog područja, a iznos troškova, način uplate sredstava i nadzor korištenja sredstava propisuje ministar u suglasnosti s ministrom nadležnim za regionalni razvoj.