VLADA: Davanje jamstva za zaduženje HAC-u i ukidanje statusa javnog dobra na dijelu državnih cesta

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela odluku o davanju jamstva za kreditno zaduženje Hrvatskih autocesta d.o.o., u iznosu od 250 milijuna eura, a radi financiranja Plana poslovanja za 2013. godinu. Hrvatske autoceste kreditno će se zadužiti pri zajednici ponuditelja sljedećih banaka: Credit Suisse International, Croatia banka d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., OTP Banka Hrvatska d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Societe Generale - Splitska banka d.d. i Zagrebačka banka d.d..

Vlada je danas također uvažila prijedlog odluka da se ukine status javnog dobra u općoj uporabi na dijelu državne ceste: DC 213, k.č.br. 2089/2, ZK 1613 u k.o. Erdut, DC 220, k.č.br. 1319/2, ZK uložak 211 u k.o. Kamensko, DC 8, k.č.br. 13166/2, ZK 2529 u k.o. Slivno, DC 212, k.č.br. 2758/2, ZK 2021 u k.o. Batina, DC 55 k.č.br. 3847/2 i 3847/3, ZK uložak 5285 u k.o. Županja, DC 2, k.č.br. 1824/1, ZK 5225 u k.o. Ilok.

Prijedloge odluke iniciralo je Ministarstvo financija radi formiranja čestica ze granične prijelaze, sukladno Zakonu o cestama, članak 5. stavka 2., koji definira kako Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi javnoj cesti, donosi Vlada RH na prijedlog Ministarstva.