Vlada: Usvojene odluke o davanju suglasnosti za kreditna zaduženja i državna jamstva Hrvatskim autocestama radi servisiranja dospjelih kreditnih obveza

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditna zaduženja radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza.

Naime, tijekom 2014. godine Hrvatske autoceste dužne su otplatiti 799,9 milijuna eura kredita, od čega jednokratne otplate iznose 300,1 milijuna eura pa će se iznos koji dospijeva na naplatu osigurati novim kreditnim zaduženjem.

Sukladno tome, pokrenut je postupak javne nabave za sljedeće grupe kreditnih zaduženja: 400.000.000,00 eura i 150.000.000,00 eura. Po okončanju postupka, utvrđeno je da je za navedene grupe zaduženja najpovoljniju ponudu podnijela Deutsche Bank AG, predstavništvo London.

Kredit namijenjen za servisiranje dospjelih kreditnih obveza u iznosu od 400 milijuna eura, izdaje se s rokom otplate od 5 godina uz jednokratnu otplatu na 5. godišnjicu od dana potpisa Ugovora o kreditu te kamatnom stopom promjenjivom u visini 6M EURIBOR–a + 4,25% godišnje (na dan ponude 6. lipnja 2014. iznosi ukupno 4,654% godišnje).

Kredit namijenjen za servisiranje dospjelih kreditnih obveza u iznosu od 150 milijuna eura, izdaje se s rokom otplate od 7 godina u 11 jednakih polugodišnjih rata i kamatnom stopom promjenjivom u visini 6M EURIBOR–a + 3,75% godišnje (na dan ponude 6. lipnja 2014. iznosi ukupno 4,154% godišnje).

Za realizaciju navedenih ugovora o kreditu, Vlada Republike Hrvatske usvojila je i pripadajuće odluke o davanju državnih jamstava za kreditna zaduženja društva Hrvatske autoceste
d.o.o..

Inače, ukupan ugovoreni iznos kredita društva Hrvatske autoceste s bankama na dan 31.07.2014. godine iznosi 4,17 milijardi eura, dok preostala glavnica kredita za otplatu iznosi 3 milijarde eura uz prosječnu ponderiranu stopu za sve kredite od 3,6%.

Donošenje predmetnih odluka neće utjecati  na rashode i izdatke Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu.