Vlada RH: Usvojen Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama.

Predmetnim izmjenama i dopunama ograničava se iznos naknade za financiranje održavanja i građenja javnih cesta koja se iz Državnog proračuna uplaćuje po litri naplaćene trošarine na energente u skladu s propisima o proračunu.

Nadalje, uvodi se definicija izvanrednog prijevoza te određuje kako za isti Oružane snage Republike Hrvatske i Ministarstvo unutarnjih poslova RH ne trebaju pribavljati posebne dozvole.

Također, usvojenim izmjenama i dopunama vozila hitnih službi oslobađaju se od obveze plaćanja cestarine. Sredstva za korištenje autocesta i cestovnih objekata pod naplatom od strane navedenih vozila osigurat će se u Državnom proračunu, na pozicijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Također, ukidaju se izuzeća od obveze plaćanja naknade za pravo građenja i pravo služnosti na javnoj cesti na način da će svi poduzetnici na istoj imati obvezu plaćanja naknade za osnivanje prava građenja i prava služnosti.

Nadalje, izmjenama i dopunama Zakona provodi se usklađivanje istog sa Zakonom o izvlaštenju i određivanju naknade, a koje znatno olakšava korisnicima izvlaštenja (investitorima) prijevremeno stupanje u posjed izvlaštene nekretnine prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.

Zakonskim izmjenama i dopunama određuje se i da se dio troškova za redovno održavanje nerazvrstanih cesta u zimskoj službi, u jedinicama lokalne samouprave s brdsko-planinskih područja, financira iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta. Ovom odredbom Zakona omogućuje se smanjenje proračunskih rashoda navedenih jedinica lokalne samouprave sa spomenutih područja, a koja se koriste za redovno održavanje nerazvrstanih cesta u zimskoj službi.

Od ostalih izmjena spomenimo dopunu u dijelu pojedinačnih prekršajnih odredbi (izvanredni prijevoz i neplaćanje cestarine) kao i nadopunu dijelova javne ceste objektima biciklističkih staza i nogostupa.